ЯРУУНА

Аймагай түб – Нарһата тосхон

Эзэлдэг талмай – 25 600 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 18 800 хүн.

Тэрэ тоодо 9 300 эрэ, 9 500 эхэнэр

Улаан-Үдэһөө Нарһата хүрэтэр 297 км.

1927 оной сентябриин 26-да байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

НЮТАГАЙ ТҮҮХЭҺЭЭ

СУУТА ХҮНҮҮД

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>