ХУРАМХААНАЙ АЙМАГ


Баргажан гол

Зүүн тээгээ Икадай, баруун тээгээ Баргажанай шэлэнүүдэй хоорондо, Баргажан голой эхин талын хахадаар оршоһон талые Хурамхаанай аймаг эзэлдэг. Баргажан голдо Гаарга Аргата хоёр ехэ гол, тиихэдэ Хурамхаанай арын шулуун һарьда-гуудай жалга бүриһөө ерэһэн олон тоото горход ородог юм.

Энэ дайдаар зун оройтожо, ута намар болодог.

Урда эртын улад зоной һуудал гэршэлһэн хүшөөнүүд бии. Дээдэ-Хүнтэйгөөр неолидай үедэ хүнүүд байһан гээд элирһэн байха юм. Хүнтэйн талада Шулуун-Шэнэголжон хабсагайда тэрэ үеын хүнүүдэй орхиһон зурагууд олдонхой. Октябриин хубисхалай урда үе багаар шэнжэлэгдэнхэй.

Аймагта түрүүшын хамтын ажахынууд 1929 онһоо бии болоһон гээд баримтанууд бии. (Дэрээн, Гаарга, Аргата, Мүргэн, Бархан).


Нуга

Аймагай экономико гол түлэб хүдөө ажахы шэглэлтэй. Мяха-һүнэй шэглэлтэй мал, хони үсхэбэрилдэг. Модо үйлэдбэрилхэ ажал хүгжэнги. Энэ аймагта, илангаяа Баргажан голой эхин багаар, республика соо эгээл һайн модотой ой гээд тоологдодог.

Аймаг ороходо эхин багаарнь аянай зониие угтажа, үдэшэжэ үльгэр домогто Бархан уула байха. Хурамхаанай аймаг домтой эмтэй, мэдээжэ болоһон халууншье, хүйтэншье аршаануудаар баян.

Хурамхаанай аймагта буряадууд, эвенкнүүд, ородууд болон бусад яһанай арад зон ажаһуудаг юм. Социалис Ажалай Геройнууд олон, эрдэмтэд, артистнар болон бусад бэлигтэй зоноор баян нютаг юм.

Хурамхаанай аймагай нангин шүтөөнэй обоо, ууланууд гэбэл, дээрэ нэрлэгдэһэн Бархан уула, тиигээд лэ Бандайн-Бариса, Боолон-Түмэр, Элигшэн, Мушаан, Тутанхаан, Шаманка, Шулуун-Һүмэ, Ямаагана, Ягдаг-Добуун, Эрхэй- Маряан, Шиизга, Үлзы-Үндэр гээд лэ аймагай нютаг бүхэндэ олон юм даа.

Николай ШАБАЕВ


Хурамхаанай үзэсхэлэн байгаали. Зурагай суглуулбари


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>