ХУРАМХААНАЙ ҮЗЭСХЭЛЭН БАЙГААЛИ

С. Ильинэй, С. Конечныхын, Хурамхаанай
захиргаанай архивһаа гэрэл зурагууд хэрэглэгдэбэ