ЗАХААМИН

Аймагай түб – Захаамин хото

Эзэлдэг талмай – 15 615 дүрб. км.

Хүн ама (2002 оной байдалаар) – 29 600 хүн.

Тэрэ тоодо 14 300 эрэ, 15 300 эхэнэр.

Улаан-Үдэһөө Захаамин хүрэтэр 420 км.

1927 оной сентябриин 26-да байгуулагдаа.


АЙМАГ ТУХАЙ

СУУТА ХҮНҮҮД

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>