ОРОД АРАДАЙ УҺАНТАЙ ХОЛБООТОЙ ҮДЭРНҮҮД

Байгаали. И. Михайловский. 1892 он

Аяар 17-дохи зуун жэлһээ эхилжэ, буряадууд ородуудтай харилсажа эхилһэн. Тиихэдээ ород арадай уһантай холбоотой үдэрнүүдые буряадшалаад, тэрэ үдэрэй шэнжэнүүдыень мүнөө үе хүрэтэр хэрэглэжэ байдагынь мэдээжэ. Жэшээнь:

1. Январиин 19-дэ “Крещение” – бурха уһанда хэхэ үдэр. Энэ үдэрһөө хойшо хүйтэнэй һаари буурадаг гэхэ.

2. Мартын 14-дэ “Евдокиев день” – Егдохи үдэр. Борбилоогой уһа ууха үдэр. Энэ үдэр саһан хайлажа, ехэ уһа гараа һаань, дулаан хабар болохо. Уһан гараагүй һаань, хүйтэн, хагсуу хабар болохо шэнжэтэй.

3. Апрелиин 7-до “Благовещенье” – Булгабиис – уһанай үдэр.

4. Майн 28-да хүнүүдэй уһанда ороходо болохо.

5. Августын 2-то – уһанда орохоо болихо ёһотой.

6. Октябриин 10-да – уһа мүльһэнэй хүрэхэ үдэр.


Цырен-Ханда ЖАМЬЯНОВА


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>