УҺАНАЙ АРШААН БОЛОДОГ ҮЕ


Гэрэл зураг: Владимир Тюменцев

“Хүн байгаали хоёрой мүнхэ холбоон гүн галабай урасхал соо мүндэлөө. Хэм хэмжүүргүй юумэ дэлхэйдэ үгы, хэрэг бусаар лэ эдлэхэ гээшэ дэмы» – гэжэ Дансаран Доржогутабай «Рыхи» гэһэн шүлэг бэшэнэ.

Рыхи гээшэ сентябрь соо болодог. Ямаршье уһан аршаандал адли эмтэй домтой болодог үе. Энэ Рыхидэ һарын сагаанаар хүн уһанда орожо, бэеэ аргалдаг. Тиихэдээ “тэты”гэжэ абяа гараха ёһогүй. «Пагшаг», «Рыхи» хоёрые монгол литээр хаража мэдэдэг.

Хабар урадхуул уһые «түүхэй уһан» гэлсэдэг. Намарай уһые «болоһон уһан» гэдэг.


Цырен-Ханда ЖАМЬЯНОВА


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>