АМИТАНАЙ ШЭНЖЭҺЭЭ • Ойн алаг тоншуулай хушуугаа заһахада, дулаан болохо.

 • Хара тоншуулай пишэгэнэн абяа гаража, модонһоо модондо ниидэхэдэ, хүйтэн
  болохо.

 • Модоной түгсэг саһан малгайтай һаа, үһээтэй зун болохо.

 • Хулганын үргэнөө дээрэ хээ һаань, дулаан үбэл, доро хээ һаань, хүйтэн үбэл
  болодог.

 • Хүхын ногоон модондо һуужа донгодоо һаань, үһээтэй жэл, хуурай модондо
  донгодоо һаань, ган жэл болохо.

 • Бахын хүдөө гараа һаань, үһээ (бороо) болохо.

 • Нохойн ногоо эдеэ һаань, бороо орохо.

 • Гахайн үбһэ ногоо байрадаа зөөгөө һаань, хүйтэн болохо.

 • Мориной хуулзуураа татахада, хии бараан болоно.

 • Тохорюунай дээгүүр ниидэжэ, дуу гараа һаань, бороо орохо.

 • Элеэгэй инсагаалхада, бороо орохо.

 • Үхэрнүүдэй һүүлээ үргөөд гүйлдэхэдэ, харалган хүйтэн болодог.

 • Хабартаа үрхын (зумбараа) эшэнһээ боро гараа һаань, ган болохо.

 • Шүрхын һая ерээд байхада алаад, үбсүүень харахада, хахадһаа урагшаа улаан
  байгаа һаа, бороотой, сагаан һаа, ган зун болохо.

 • Михуулын (Май һарын 22-ой) урда тээ хүхын донгодоо һаа, үһээтэй, хойто тээнь
  донгодоо һаань, гандуу байха.

 • Хараасгайнуудай доогуур ниидэхэдэ, бороо орохын шэнжэ. • Шоргоолжоной бутадаа обоорхо – бороогой орохын шэнжэ.

 • Гүрөөһэнэй айлай газаа ороходо, үбшэн, үхэл боложо дууһаха гэдэг.

 • Уули шубуунай айлай газаа эшээлхэдэ, үхэл болохо.

 • Шэлүүһэнэй айлай газаа ерэхэдэ, муу ёро гэдэг.

 • Айлай һуужа байһан гэр дээрэ хүхын донгодоходо, гурбан жэлэй туршада хүн үхэхэ.

 • Айлай гэр дээрэ бүбөөлжэнэй бүбэнөө һаань, муу гэлсэдэг.

 • Хүнэй хубсаһа хулганаан эдибэл (хибэбэл), тэрэ хүнэй үбдэхые зүгнэдэг.

 • Хубсаһан соо хулганын түрэбэл, үриин һүлдэ, тэрэ жэлдээ уялгата үхибүүн бии
  болохо.

 • Бахын түрэхые харабал, үнэр баян болохо.

 • Өөрөө үхэһэн бахые олоо һаа, хадагалха, баянай хэшэг (хэдэн үе соо баяжаха).

 • Үлэгшэн нохой айлда ерэжэ түрөө һаа, һайниие харадаг.

 • Нохой, миисгэй айлһаа зугадабал, үбдэхэ, үхэхые зүгнэдэг.

 • Уһые үгсэжэ ерэһэн нохой айлайда байрлахадаа, һайниие харадаг.

 • Нохойн шоношолжо гэгэхэдэ, улихада муу.

 • Хонидой мүргэлдөө һаа, хүйтэн болодог.

 • Аюул зүгнэбэл гү, али аюулай болоходо, амитад хүндэ дүтэлдэг.

 • Нохой һалхи зүгнэхэдөө саһан дээрэ хүльбэрдэг.

 • Шубуудай доогуур ниидэбэл, бороо ородог.

 • Боргооһодой үймэлдэбэл, сэлмэг үдэр болохо.

<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>