Гэрэл зураг: "Алтаргана" һэдхүүл

МҮНХЭ БАЙХАНЬ БОЛТОГОЙ!


Алан-гуа эжынгээ арюун һургаал сахижа,

Эб нэгэтэй байхамнай эгүүридэ мүнхэ болтогой!

Үүлэн хатан эжынгээ үгын һайханиие сахижа,

Зам нэгэтэй байхамнай замбида мүнхэ болтогой!


Алтан наранай мандаа сагта,

Алтарганын ургаа сагта

Монгол, буряад арадуудай

Моридой түбэрөөн бү таһараг!


Бурхан-Халдунай байгаа сагта,

Бурьялаа Ононой мэлмэрээ сагта

Монгол, буряад арадуудай

Моридой түбэрөөн бү таһараг!


Богдо Чингис хаанайнгаа бодолой һайханиие сахижа,

Түрэл түтим байхамнай түбидэ мүнхэ болтогой!

Балжан хатан эжынгээ бата һургаал сахижа,

Дэрэ нэгэтэй байхамнай дэлхэйдэ мүнхэ болтогой!


Богдо-Уулын шобхойгоо сагта,

Байгал далайн долгилоо сагта

Монгол, буряад арадуудай

Моридой түбэрөөн бү таһараг!


Отгон-Тэнгэриин тэбхыгээ сагта,

Орьёлоо Сэлэнгын миралзаа сагта

Монгол, буряад арадуудай

Моридой түбэрөөн бү таһараг!


Дондог БАЛЬЖИНИМАЕВ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>