УРГЫ ҺАЙХАН БУРЯАДНИ


Байгаа түбиин шэмэглэл

Байгал арюун далайтай

Ургы һайхан Буряадни

Урай холын түүхэтэй.

Урай холын түүхэ соонь —

Уула дээгүүр дүүлиһэн

Абай Гэсэр баатарай

Агтын турьяан зэдэлнэ.

Балта Хадуур хоёрой

Галта оньһон эршэ соо

Үе залгаа Буряадни

Үлзы жаргал зохёоно.

Үлзы жаргал зохёоһон

Үльгэр түгэс алдар соонь

Талын малша угаймни

Талаан баяр дуулана.

Хэнтэй уула үлгытэй

Хэтэ номин Сэлэнгээр

Бүһэ хэһэн Буряадни

Бүмбэрсэгтэ суурхана.

Бүмбэрсэгтэ суурхаһан

Бүхы ехэ хэрэг соонь

Гайхамшагта илалтын

Габьяа соло сууряална.


Даша ДАМБАЕВ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>