Юртэмсын хүн түрэлтэндэ

Эхэ хэлэнһээ ондоо

Мүнхын аршаан үгы.

Эхэ хэлээ мартабал,

Мүхэлэй үүдэ нээхэ...


Б. Батхүү


Аялгата һайхан буряад хэлэмни

Тэнгэриин хууляар амилһан

Аялгата буряад хэлэмни.

Газарай магнайда мүндэлһэн

Буряад-монгол хэлэмни.


Барга-Баатар хаанай

Һүнэһэ үмэглэһэн буряадни.

Баргалжин-Гуа хатанай

Суу шэнгэһэн хэлэмни.


Бүртэ буурал абымни

Хүлэгэй дуун бэлэй.

Марал-Гуа эжымни

Үлгын дуун бэлэй.


Буряад зургаан эсэгын

Буян шэнгэһэн хэлэмни.

Бархан хаан уулын

Сабдаг тэдхэһэн зомни.


Наратын хээлидэ мүнхэрһэн

Наян Наваа нютагни.

Һаратын сээжэдэ эгэшэглэһэн*

Аялгата буряад хэлэмни.


Саяан үндэр хадын

Самаряан шэмээ бэлэй.

Һара наран хоёрой

Шэхэнэй шэмэг бэлэй.


Уг изагуураа үлөөһэн

Уйгар монол бэшэгни.

Ухаан бодол сэхэлһэн

Урихан буряад хэлэмни.


Онон хатан, Хэрлэнэй

Омогой дуун бэлэй.

Оршолон дэлхэйе уярааһан

Домогой дуун бэлэй.


Зандан-Жуугай хубилгаан

Һахил хүртээһэн Буряадни.

Замби түбиин нюдэндэ

Заяа тэдхэһэн хэлэмни.


Бабжа-Барас баатарай

Номой хүбшэ бэлэй.

Балжан сэсэн хатанай

Ухаанай һомо бэлэй.


Энэрэлтэ Байгал далайн

Эгэшэгтэ дуун хэлэмни.

Эсэгэ Гэсэр хаанай

Эльгэлхэ дуун хэлэмни.


Бүртэ буурал абымни

Хүлэгэй дуун бэлэй.

Марал-Гуа эжымни

Үлгын дуун бэлэй.


Р. Шоймарданов буряадшалба

____________________________________

* эгэшэглэһэн – хонгёогоор зэдэлһэн.


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>