ЭХЭ БАЙГААЛИЯА ГАМНАЯ!

Буряад зон байгаалидаа ехэ наринаар хандадаг байhан юм. Гол горхоной, аршаан булагай уhые бузарлаха гээшые нүгэлдэ тоолодог, ой модоёо дэмы отолдоггүй, газар онгилон малтадаггүй, хада хабсагайнуудай ойро хүрэдэггүй байгаа.

Газар дэлхэйн Эхэ болохо зургаан зүйл хамаг амитанда ажамидарал үршөөhэн Эхэ Байгаалимнай бүхы юумые бэе бэедэнь нягта холбоотойгоор , өөрсэ тэнсүүритэйгээр мүндэлүүлээ. Харин hүүлэй үедэ машина техникын хүгжэhэнhөө уламжалан, хүн түрэлтэнэй байгаалияа гамнангүйгөөр ашаглаhанhаа боложо, байгаалиин бодото шарай урданайхиhаа нилээд хубиланхай.

Ажамидаржа hууhан Буряад орондомнай дэлхэйн шэмэг Байгал далайгаа тойроод hамар жэмэсээр элбэг хада уулануудшье, эм домто ургамалаар баян тала дайдашье, мүнхын аршаантай булаг горходшье хуу бии. Шэдхэ ой тайгадамнай ан гүрөөл, дали жэгүүртэ шубууд, гол горход соомнай загаhа жараахай, уhанай шубууд ажамидаржа байдаг. Эдэ барандаа бэе бэеһээ дулдыданги табисууртай. Тиимэhээ оршон тойронхи байгаалияа нюдэнэй сэсэгы мэтээр хамгаалга – хүн бүхэнэй нангин уялга.

Эртэ урда сагhаа элинсэгүүднай уhа голдоо, ой тайгадаа гамтайгаар хандажа, амитанай үдэсэ таhараагүй, ургамалай түхэл тэрэл хэбээрээ хэдэн зуугаад жэлдэ байhан гээшэ.

Һүүлэй үедэ элинсэгүүдэйнгээ сахижа ябаhан ёhо заншал мартажа, байгаалидаа эзэн бэшээр ханданабди. Ой модо эхи захагүй отолходомнай, уhа гол эхинhээ хатажа эхилээ. Ойгоор дүүрэн түгсүүлнүүд үлэнэ. Хүбшэ тайгада хүнэй гэмээр түймэр носожо, халсагай толгой үлэнэ. Амитадайшье аймаг үсөөржэ эхилэнхэй.

Тиимэhээ элинсэг хулинсагуудайнгаа хирэ тооhогүй сэбэр агаар, арюун сэл хүхэ уhа дамжуулhандань баярлан, саашанхи үедөө, үри хүүгэдтээ тэрэ зандань дамжуулаял!

Ж. Дымчиковагай гэрэл зурагууд<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>