БАЙГААЛИЯА ГАМНАХА ТУХАЙ

Урданай буряад зон байгаалияа ехэ гамнажа, һайнаар хандажа байһан юм. Түрэл байгаалияа ходо аршалжа, гамнажа ябахадаа, үбшэ зоболон үзэдэггүй, бүхэ бэетэй, ута наһа наһалжа, удаан жаргажа һуудаг байһан. Сэбэр агаарнай, булаг аршаамнай, зөөлэн газарнай маанадые тэжээжэ, хооллуулжа, өөдэнь бодхоодог. Тиимэ һэн тулань манай хүгшэд үбгэд үхибүүдтээ һайн юумэ заажа үгэдэг байһан юм: модо мүшэр хухалхагүй, ургамал ехээр суглуулхагүй, хэрбэеэ суглуулаа һаа, дайдаһаа эрин һуража, орондонь орооһо, эдеэ үргэжэ абадаг. Хада уулатай газараар шулуу хүдэлгэхэгүй.

Үдэшын боро хараанаар газаагуур ябахадаа, шангаар дуугархагүй, түлеэ хахалхагүй, юундэб гэхэдэ, дайдын унтажа байһан амитад залд гэхэ. Боро хараанаар уһанда ошохогүй – уһанай эзэн дурагүйдэхэ.

Амитаниие зобоохогүй, алахагүй – нүгэл. Урданай нарин үбгэд хүгшэд аляаһа хорхойшье аладаггүй байгаа. Шубуунай уурхайн ойро ошохогүй, үндэгыень барихагүй. Газараа дэмы һэндээхэгүй, буряад зоной гуталыншье һаа газар эбдэхэгүйгөөр шантагараар оёдог байгаа. Дэнзэтэй, залаатай малгайнь нара, һарын элшэ харуулһан удхатай – нарамнай мүнхэ зула болоно гээшэ. Энэ мүнхэ зула доро амгалан тайбан һуухынь тэмдэг. Хада уулаяа, уһа горхоёо тахидаг байнабди. Энэ хадаа байгаалияа хүндэлһэнэй, ехэ үнэтэй сэнтэй юумэмнай гэжэ мэдэжэ ябаһан удхатай.

Ёһо заншалаа һайн мэдэжэ, сахижа ябаа һаа, байгаалияа гамнаа һаа, бидэ булта жаргалтай һуухабди.

“Хэжэнгэ” һонинһоо<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>