БУРЯАД ХЭЛЭН

Байгалай уһандал

арюун тунгалаг,

Басаганай миһэрэлдэл

урин налгай

буряад хэлэмнай.

Эртын манандал

үнжэгэн сагаан лэ,

Эхын альгандал

энэрхы дулаан лэ

буряад хэлэмнай.

Булагай уһандал

бузаргүй тунгалаг,

Бугын нюдэндэл

буригүй һайхан лэ

буряад хэлэмнай.

Ардагай гүйдэлдэл

аласы дабшанхай,

Ажалай охиндол

абьяас габшагай

буряад хэлэмнай.

Майн үглөөдэл

сэлмэг тунгалаг,

Майлын сэсэгтэл

һалбаран байнхайл

буряад хэлэмнай,

Эсэгын үгэдэл

эрид сэхэ,

Хутагын эридэл

торгон хурсал

буряад хэлэмнай,

Дайсанай шэхэндэ

тойруу таамаг,

Дайдын нюусадал

бүгэдые даамаг

буряад хэлэмнай.

Булхайта хэрэг

буталха аргатай,

Буугай сэмгэндэл

буудахаш оньһотойл

буряад хэлэмнай.

Эрлигэй номнолы

задалха шэнжэтэй,

Эрдэмэй дабаае

гаталха шадалтайл

буряад хэлэмнай.

Гэсэрэй түүхые

гэрдэжэ ерэһэн лэ,

Гэрэлтэ мүшэдые

дамжажа ерэһэн лэ

буряад хэлэмнай.

Сагаадай Мэргэнэй

самсаал һэлмэдэл,

Ногоодой Сэсэнэй

номин бэлигтэл

буряад хэлэмнай.

Түмэн зонойнгоо

түүхэ сахинхайл,

Түрэ хуримайнь

түүдэг болонхойл

буряад хэлэмнай.

Баатарлиг ажалайнь

магтаал дууданхайл,

Бата жаргалайнь

баримта болонхойл

буряад хэлэмнай.

Хонгёо дуунай

жэгүүр эдлэнхэйл,

Хорбоо түбеэр

мүнөө зэдэлэнхэйл

буряад хэлэмнай.

Хоног бүридэ

улам хүгжэнхэй,

Холын холые

зорин гаранхайл

буряад хэлэмнай.


Дондог УЛЗЫТУЕВ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>