Гэрэл зураг: Александр Власов

БУРЯАД ОРОН


Замби дэлхэй дээр

Эрхын шэнээн бэетэй аад,

Эршэтэ хонгёо дуутайлши,

Элдин тоонто минии үлгы —

Буряад орон!

Эрхын барга сагта

Хуби заяаншни

Эрлиг дайсадай

Бүлинтэ улаан шуһан соо,

Эритэ һэлмээр сабшуулжа,

Хара хирээгэй хаагалаан соо,

Бүдэржэ,

Хангир түмэр гэнжээр

Хүлюулээтэй,

Ёоложо байһан түүхэтэйл.

Сэсэн һонор ухаатай,

Сэлмэг һайхан сэдьхэлтэй

Эхэтэйлши.

Эхэшни —

Намжаа амгалан саг заяадаг

Наран залаата

Совет орон.

Эрид мэргэн бодолтой,

Эрдэни хурса. зоригтой

Эсэгэтэйлши.

Эсэгэшни —

Эгүүридэ жаргал юрөөдэг

Этигэл дүүрэн Коммунис парти.

Мүнөөдэр ши

Мүнхэ эрхэ сүлөөгэй

Сэсэрлигээр һалбаржа,

Дэлхэйн дэлим сээжэ дээр

Сагуудай сахилаан доро

Оньһото машинын уушхан сооһоо

Орьёлон бушхарһан амин хүсөөр

Эбхэрлэйш.

Замбиин зулайда

Эрхын шэнээн бэетэй аад,

Эршэтэ хонгёо дуутайлши,

Элдин тоонто минии үлгы —

Буряад орон!

Мянган түмэн малайнгаа

Жабхаланта мөөрөөн соо,

Байгалай долгёор миралһан

Арбай таряанай далай соо,

Заводуудай хуугай соо,

Эрдэм соёлой бусалаан соо

Набша сэсэгээр

Ерээдүйеш намаалуулһан

Коммунизмын бартаа уруу,

Үбсүүн дээрээ:

Ленинэй орден

Толоргон,

Социалис шугам жагсаалда

Урилдалсан, һара туласа һаадаг номо

Дэлилсэжэ тэгүүлнэш.

Алдар солыншни

Намаа дэльбын хангал соо.

Ажабайдалай агуу хүгжэмдэ

Абтажа,

Эрын дээжэ хүбүүдэйш

Баруун гарай эрдэмээр

Гуурһанай хурдан гүйдэл соо

Шам тухай дуулажа,

Элдэб жиирэй хэрэгүүдһээ

Шанха дээшээ дүүлихые

Хүсэжэ,

Үндэр, манхан огторгойн

Ирагуу номин орьёлһоо

Уран гоёор жэргэдэг

Гургалдайда дурлалайб.

Баярни

Сээжэһээмни салгидажа,

Урин жэнхэни хэлэнэйшни

Ургы ногоон соо хүльбэрнэл,

Хүлэг моридойш табараан соо

Хонхо болоод жэнгирнэл,

Хун шубуунай бэеые.

Галта солбон хатар соогоо

Угалзатуулан мэшэеэдэг

Басаган гоохонойш абьяас соо

Ёохорложо ханхинанал,

Саһан дуулгата

Саяан дээгүүр

Сагаан хүбэн үүлэн болоод,

Гэрэл туяа дамжанал.

Замби дэлхэй дээр

Эрхын шэнээн бэетэй аад,

Эршэтэ хонгёо дуутайлши,

Элдин тоонто минии үлгы —

Буряад орон!

Даша Дамбаев

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>