БУРЯАД-МОНГОЛШУУД ГЭЭШЭБДИ

Бүртэ-шоно эсэгэтэй, Гуа-Марал эхэтэй,

Буурал сагаан түүхэтэй буряад монголшууд гээшэбди.

Хорилардай мэргэнэй Баргужин-гуа хатанһаа

Байгал шадар тэнжэһэн барга-баряадууд гээшэбди.


Алан-гуа эхэмнай, Ара-Монгол нютагнай,

Хун шубуун гарбалнай, хуһан модон сэргэмнай,

Байгал номин далаймнай, Баргужин-Түхүм нютагнай,

Саян үндэр ууламнай, заяан ехэ Монголнай!


Хамаг Монголые хамталһан Хаан Чингисэй үринэр

Хангай, Хэнтэй, Саяандаа хаяа хадахан һуунал даа.

Онон, Хэрлэн голнууднай олон арадые тэнжээгээ,

“Алтарганымнай” найр наадан аха дүүнэрые нүхэсүүлээ.


Түрэл дайда, түрэһэн нютаг хоёрһоо

Түби дэлхэй дээрэ нангин юумэн байхагүй!

Ямар байнаш даа, буряад-монгол арадни

Ядарха сагууд тохёолдоно үгы бэзэ?


Нарые халхалһан үүлэн нарбайһаар талииха,

Наруули һайхан таладамнай сэсэгүүд ургаха,

Мүнхэ тэнгэриин агуу хүсэндэ түшэглэн,

Монгол туургата арадууд эбээ нэгэдүүлхэ.


Дондог БАЛЬЖИНИМАЕВ


Гэрэл зурагууд: Станислав Кадрулев


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>