ГАЗАР ДАЙДЫНЬ БАЙГУУЛАМЖА

Буряад Республика Ази түбиин дунда, Зүүн Сибириин ой, талата дайда болон Монголой үргэн талын хоорондо оршодог. Буряад ороной газар дайда 351,3 мянган дүрбэлжэн км талмайтай. Республикын урда зүгөөр Монгол оронтой хилэ зурыдаг. Зүүн тээhээ Шэтэ можотой, баруун тээһээ багашаг зайда Тыватай хилэтэй. Ниислэл Улаан-Үдэ хото 1666 ондо бии болоо. Түмэр харгыгаар Улаан-Yдэhөө Москва хүрэтэр 5519 км, Номгон далайн эрье хүрэтэр 3500 км болодог. Сагай эрилтэдэ хүрэмөөр аэропорт ба Буряад Республикын дайдаар гарадаг Транссибириин түмэр харгы гансашье ороной бүхы нютаг можонуудтай болон Европын оронуудтай бэшэ, мүн Зүүн-урда Азиин оронуудтай харилсаанай зам бии болгоно. Буряад Республика Россиин Федерациин Ази-Номгон далайн бүһэ нютагай оронуудтай харилсаа тогтооходо зохид hуури эзэлнэ. Буряад ороной дайда Байгал далайе зүүн, зүүн-урда тээhээнь хүреэлдэг. Энэ үзэсхэлэнтэ далайн эрьеын дүрбэнэй гурбан хуби Буряад орондо багтадаг. Байгал далайда онсо илгаатай ургамал болон амитад бии. 2500 янзын амитад болон загаhад, тэдэнэй 250-ниинь гансал Байгал далайда болон тэрэниие тойроhон газарта байдаг.

Булат ЖАНЧИПОВ

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>