АРШААНУУД TУХАЙ

Гэрэл зураг: Павел Горлов

Аглаг һайхан нютагуудтахи аршаан булагуудые ашаглаха, тэдэнэй дэргэдэ амаралтын газарнуудые олошоруулха, шанар һайнтай эмүүдые элбэгжүүлхэ, тиигэжэ улад зоной элүүрые хамгаалха зорилготой хэрэг мүнөө үедэ хүнүүдэй анхарал доро байха ёһотой. Бүхы дэлхэй дээрэ зуугаад мянган янзын эмэй зай байдаг һаань, тэрэнэй 40 хубинь манай ороной эмнэлгэдэ хэрэглэгдэнэ. Нилээд олон зүйлнүүдынь Байгал шадарай, мүн манай эндэхи бусад уулануудаар ургадаг.

Гансал манай республика дотор олоной дунда суутай болоһон, шанарынь шалгагдан тодорһон 120 гаран аршаан алдартай булагууд бии. Тэдэнэй 30 гараниинь 20-һоо 75 градус хүрэтэр халуун уһатай, 7-ниинь гашуун уһатай, тэрэ тоодо «Аршаан» курорттой булта адлирхуу шанартай, зариманиинь эхүүн, бэшэниинь элдэб эмтэ зүйлнүүдтэй холисолдоһон байдаг. Тэрээгүүр нютагай зон зунай һайхан сагта амардаг, сэнгэдэг, бэеэ аргалдаг байха юм.

Галдан ЛЁНХОБОЕВ

Алхана


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>