ОЙ МОДОЁО, АН ГҮРӨӨЛӨӨ ГАМНАЖА ҺУРАЯЛ!

Хүшэгээрэй нуур. Гэрэл зураг: Вячеслав Резунов

Мүнөө ямар зон һүниин харанхыда ой тайга руу алта мүнгэеэ гамнангүйгөөр, агнуури ба модо отолхоёо гаранаб даа, үнөөхил хармаандаа хашарһатай, дүрбэн һайн мөөрэтэнүүдтэй, буутай шуутай зон ааб даа. Өөһэдынгөө үхэр малаа олошоруулан, ой тайгын ан гүрөөл юу барагдахаб даа гэжэ һанагшад манай дунда дүүрэн, хэзээ нэгэтэ алаһан амитадайнгаа түлөө Эрлиг Номуун хаанай урда зогсон байхадаа, юундэ хомхойрон ябаа гээшэ биб гэжэ һанаашань зүрхэ сэдьхэлынь нилээд зобоохо байха.

Өөһэдөөшье зобохоһоо гадна аша зээнэрэйнгээ харгыень хаажа, үхибүүдтээ даашагүй ехэ нүгэлһөө амасахыень «туһалһан» харгы зам нээһэнээ ойлгонгүй үлэхэ. Ан гүрөөлһөө байха ой тайгын мододнайшье өөрын наһанай хэмжүүртэй, өөрын үндэр, набтартай, өөрын бүдүүн, наринтай ба өөрын амита һүнэһэтэй ха юм. Тиихэдэнь бидэ өөһэдөө юушье худхаһанаа мэдэнгүйгөөр, тайража, сабшажа, хулуужа мэдэнэбди...

Бато-Цырен ДУГАРОВ

<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>