Гэрэл зураг: Александр Хантаев

БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ГИМН

Хүгжэмынь Анатолий Андреевэй Үгэнь Дамба Жалсараевай


Үнгын дайдаар, хангай тайгаар нэмжыгшэ

Үлзы Буряад – манай нангин үлгы.

Сэлмэг сарюун, сэнхир номин шарайшни

Сэдьхэлдэмнай хэзээдэшье зулгы.

Эрхим хангал санзай шэнги агаарташ

Эршэ хүсөө элсүүлэнгүй яалайб!

Эмтэй домтой мүнхын уһан аршаандаш

Эльгэ зүрхөө хүртүүлэнгүй яалайб!

Холын замда эхын ёһоор юрөөжэ,

Хүмүүн зондоо хэтын жаргал хүсөөш.

Саяан уулын сэлгеэн амяар арюудхан,

Байгал далайн гэгээн долгёор сүршөөш.

Шэрүүн сагһаа сусархагүйл хэзээшье

Шинии заяан, шинии үндэр харгы.

Эбтэй дорюун бүлын ёһоор жаргыш даа,

Энхэ Буряад – манай нангин үлгы!

Нангин үлгы!


ГИМН БУРЯТИИ

Музыка Анатолия Андреева Слова Дамбы ЖалсараеваТаёжная, озёрная, степная,

Ты добрым светом солнечным полна.

Цветущая от края и до края,

Будь счастлива, родная сторона.

Брусничный дух, черёмухи дыханье,

Лилового багульника настой.

Я не дышу, а пью благоуханье

Моей земли равнинной и лесной.

Прими, земля, сыновнее спасибо,

Святой водой Байкала угости,

Чтоб я обрел невиданную силу

Для дальнего нелёгкого пути.

С тобой, земля, мы слиты воедино,

Моею стала и судьба твоя.

Поклон тебе от сердца, край родимый,

Любимая Бурятия моя.

О, Мать-земля!<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>