БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН ТУГ


1923 оной майн 30-да Буряад нютагнай Республика гэжэ баталагдаһан юм. Тиихэдэ ВЦИК-гэй (Бүхэ Россиин Түбэй гүйсэдхэхы комитет) тогтоолоор Буряад-Монголой Автономито Совет Социалис Республика байгуулагдажа, Дээдэ-Үдэ (1934 онһоо Улаан-Үдэ болонхой) хотодо Засагай зургаанууд түбхинэбэ. Амжалтатай ажалайнгаа түлөө Буряад оромнай Ленинэй, Октябриин Хубисхалай, Арадуудай Хани барисаанай орденуудаар шагнагдаһан.

Мүнөө сагта Байгал шадарай газар Буряад Республика гэжэ нэрэтэй. Манай Буряад Республика өөрын Үндэһэн хуулитай, туг һүлдэтэй.

Буряад Республикын Гүрэнэй туг сэхэ булантай тэбхэр бүд болоно. Тэрэ хүндэлэн хүхэ, сагаан, шара гурбан үнгэтэй, дээдэ хүхэ зурууд дээрэ эшын дэргэдэ алтан соёмбо һүлдэ тэмдэгтэй.

Зуруудуудай хоорондохи хубиин тааралдалынъ гэбэл: хүхэнь — тугай үргэнэй дүрбэнэй хоёр хуби, сагааниинь — үргэнэйнь дүрбэнэй нэгэ хуби, шарань — үргэнэйнь дүрбэнэй нэгэ хуби. Тугай үргэниие утатайнь сасуулбал, 1:2 гэжэ тааралдана.

Соёмбо — Буряад ороной заншалта һүлдэ тэмдэг — шара үнгөөр дүрсэлэгдэнхэй. Тэрэ гэбэл, һара, наран болон гуламтын дүрсэнүүд шата шатаар иигэжэ табсантуулагданхай: доронь һарын хахад сахариг, тэрэнэй дээрэ түхэреэн наран, тэдэ хоёрой дээрэ гурбалжан дүлэтэй ажамидаралай гуламтын һүлдэ дүрсэ.

Буряад Республикын Хуули, Улаан-Үдэ хото,
1992 оной октябриин 29

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>