НИИСЛЭЛ ХОТО

Үдэ, Сэлэнгын уулзуур дээрэ үзэсхэлэнтэ газарта мүндэлһэн Улаан-Үдэ хото... Баруугаараа, хойгуураа Хамар-Дабаанай, зүүгээр болон урдуураа Сагаан-Дабаанай шэлбэhэтэ модоор бүрхөөгдэhэн шэлэнүүдэй хоорондо оршодог. Энээнэй оршон дайдаар хүнүүд бүри урдандаа ажаһуужа байһан гээд археологическа баримтанууд гэршэлнэ. Улаан-Yдые тойроод, мүн дүтэ оршодог элинсэгүүдэймнай тахижа байһан мүргэлтэй уулануудые нэрлэбэл: Алтан-Мандал, Арьяа-Баала, Баатар-Хаан, Баян-Буурал, Баян-Тугад, Баян-Улаан, Отошо, Туламжа-Баабай, Халюута-Баабай, Хушата-Буурал, Шандагата, Шүнэhэтэ гэхэ мэтэ.


Соведүүдэй талмай

Сибирь болон Алас-Дурна хизаарай хууша­най түб хотонуудай нэгэн Улаан-Yдэ хадаа Буряад Республикын захиргаанай, политическэ, эконо­мическа, мүн соёлой түб гээшэ.

Улаан-Үдэдэ 2002 оной хүн зоной тоо бүрид­хэлгын дүнгүүдээр 359 400 хүн ажаһууна. Тэрэ тоодо 166 100 эрэ, 193 300 эхэнэр.

Улаан-Үдэ хотоһоо Москва хүрэтэр 5 532 км, Номгон далайн эрье хүрэтэр 3 500 км болодог.


Ленинэй гудамжа

УЛАРИЛ

Газарай зураг дээрэ харабал, хойто үргэригэй 510 321, зүүн утаригай 1070 351-дэ Улаан-Үдэ хотые олохот. Далайн нюрууһаа 542 м үндэртэ байдаг юм. Агаарай халуун, хүйтэн жэл соо дунда зэргээр 40-470, тиихэдэ түхэреэн жэлдээ дунда зэргээр 244 мм. шииг нойтон унадаг газар юм. Ургасын хүсэд эдеэшэмээр хаһа 150 үдэр гээд тоологдодог. Газарай хүдэлсэ үзэгдэдэг, тиихэдээ 7 балл хүрэтэр хүдэлжэ болохо юм гээд хэлэгдэнэ.

"Буряад-Үнэн" һониной гэрэл зурагууд<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>