ЭНХЭРГЭН БУРЯАД ОРОМНИ


Табан хушуун малаа

Талаар дүүрэн адуулһан

Баян Буряад ороноо

Баатар түүхээр хамгаалһан

Эртэ урдын домогтой

Эгээлэй буряад зомни!

Элүүр энхын үреэлтэй

Энхэргэн Буряад оромни!


* * *

Буряад-Монгол гүрэн

Буурал дэлхэйн магнайда

Бата оршохо түмэн юм,

Бадарха гэһэн орон юм.


Буян заяа дэлгэрхэ

Буряад-Монгол зон.

Эхэ дэлхэйн эзэн –

Ехэ монгол гүрэн.


* * *

Даян дээрэхи шүтээнтэй

Далай Байгалай орон.

Дэлгэр баян сэдьхэлтэй

Дэлхэйдэ гайхама Буряад арадни!


* * *

Зандан-Жуугай шүтээнтэй

Замби түбиин Буряадни!

Зэндэмэни эрдэниин шэдитэй

Захагүй Байгал далаймни!


Болдын БАТХҮҮ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>