Гэрэл зураг: Александр Власов

БУРЯАД ОРОМНАЙ

хүг. Пүрбэ Дамиранов

үг. Николай Шабаев


Агуу Буряадайм нангин һүлдэ

Алтан соёмбо – тугаймнай манлай.

Арадай туйлалты хурылан хиисээд,

Арюун хадагтал, далбан байнал даа.


Агын дайды дэнзэлһэн

Аглаг үндэр Алхана!

Олон зоной хоймор

Ойхон буурал Баабай!

Бархан, Саяан, Бүрин-Хаан,

Буха-Ноён, Бурхан-Баабай,

Дархита-Баабай, Шалсаана,

Баатар-Хаан, Хүмэн-Хаан,

Баян-Улаан, Хайранга,

Алтан үндэр Мундарга... –

Алас холын түүхэтэй

Агуу Буряад-Монголнай.

Үдэр бүри хүгжэһэн

Үргэн Буряад оромнай.


Алдарта Буряадайм альган дээрэ

Арад бүхэн амгалан жаргалтай.

Аймаг айлаараа гуламтаа сахяад,

Амархан жаргалтай байдаг юм даа.


Золтой буряад арадай

Зулай боложо тодорһон

Санид хамба Доржиев,

Этигэлэй хамба, Молон багша,

Соодойн Сэдэн...

Ехэ хэрэгүүдэй эхиндэ

Михаил Богданов,

Элбэг-Доржо Ринчино,

Жамсаранай Сэбээн, Барадиин Базар,

Михей Ербанов,

Цыденжаб Сампилов, Намсарайн Хуса... –

Эрдэм, соёл мандуулһан,

Эрхим түрүү хүнүүднай.

Үдэр бүри хүгжэһэн

Үргэн Буряад оромнай.


Анханай, урданай түүхэеэ уудалжа,

Арадай заншал гамтайхан һэргээнхэй.

Алдарта Байгалай энгэртэ нэнгээд,

Аласай холые зорин байнал даа.


Олон нютаг холбоһон

Онон хатан эжы,

Алас хойшоо урдаһан

Ангар ехэ мүрэн,

Аха, Зэдэ, Баргажан,

Түб хоты ундалһан

Түргэн Үдэ, Сэлэнгэ,

Эрхүү, Химнэ, Удалха,

Гурбан ехэ Ярууна

Галуута нуур, Сурхайта... –

Эрьеынь зубшан мүндэлһэн

Эльгэн халуун нютагнай.

Үдэр бүри хүгжэһэн

Үргэн Буряад оромнай<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>