“ШЭНЭХЭЭН ЮРТЭМСЭ” ЗУРАГАЙ СУГЛУУЛБАРИ

ХХ зуун жэлэй эхеэр хадарган хатуу шэрүүн сагуудта хариин дайда руу амгалан ажаһуудал бэдэржэ ошоһон буряадууд (ехэнхидээ хори буряадууд) Үбэр-Монголой хоймороор, уужам тэнюун Шэнэхээн дайдаар нютаглажа, байдал һуудалаа зохёоһон гээшэ. “Хариин дайда” хүйтэн гэгдэдэгшье һаань, манай хори буряадуудай олон эсэгын түлөөлэгшэд хэр угһаа ажалша малша табисуураараа шэнэ нютаг “Шэнэхээн юртэмсэеэ” шэнээр ашаглажа, хэдэн үе соо хэшэг бэлүүрынь билтаргажа һууна.

Урда холын үеһөө табан хушуу малаа хаража, амидаржа ябаһан манай элинсэгүүдэй мэргэжэл бадаруулһан дээдын гарай малшад болохо Шэнэхээнэй буряадуудые 2007 ондо буулгаһан гэрэл зурагуудаа Дымчикова Жанна Уланова Наталья хоёр дурадхажа байна.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>