ШЭНЭХЭЭН ЮРТЭМСЭ

Шамай, намай зүүдэлүүлһэн –

Шэнэхээн юртэмсэ,

Саһан мүнгэн хуягтай –

арюун юртэмсэ.

Шамбай хүбүүдэй алхадалтай –

дорюун юртэмсэ,

Сэбэр басагадай энеэдэтэй –

хүхюун юртэмсэ.

Табан хушуу малтай –

үнэр юртэмсэ,

Тэниглүүн зохид амидаралтай –

жаргаланта юртэмсэ.

Дээдын ёһо гуримта –

айбуухан юртэмсэ,

Дэлхэйн болбосонтой мүшөөрхэһэн –

Буряад юртэмсэ.

Арюун удамай хүбүүдэй

шуһаниинь буряад.

Арюухан гуа үхидэй

зангынь буряад.

Алдараа үргэжэ яларха

үйлэсынь буряад,

Ажабайдал амидаралынь

тэрэл шэгээрээ буряад.

Шэнын золголтодо мэндэшэлхэ үгэ

хэлэниинь буряад,

Тэмсытэр үмдэн гоёлхо дэгэл

хубсаһаниинь буряад.

Шэрээ дүүрэн табиһан сай

эдеэнииинь буряад.

Сэнгэн нарьяжа хүхихэ ая

дууниинь буряад.

Һойжо уяжа урилдадагынь –

шэнэхээн үүлтэрэй хүлэгүүд.

Шэнээр заха дэлгүүртэ нэрэ гараань –

шэнэхээнэй охор һүүлтэ хонид.

Шэрээ бүхэнтэй тэмээдынь –

үбэлэй найрай шэмэг,

Саг эринтэй зохисоо –

соёл зугаасал һолилсоо.

Шамай, намай тэмүүлүүлһэн –

Шэнэхээн юртэмсэ,

Саглашагүй дүрбэн уларилтай –

гуа юртэмсэ,

Уларил бүхэндөө найртай –

омог юртэмсэ.

Ухаанта арадаа баясхаһан –

Шэнэхээн юртэмсэ.


Д. Галсандулма

Гэрэл зурагууд: Ван Сюэлинь


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>