АГЫН ОЮУН БЭЛИГТЭН

Аажам тэнюун Ага нютагай арад ажалша бүхэриг, оюун бэлигтэй, хүндэмүүшэ налгай зон юм. Тэдэнэр үндэһэн түүхэеэ, соёл болбосоролоо, ёһо заншалаа гамтай наринаар сахижа ябадаг.

Агын үргэн тала уянгата һайхан, ирагуу зөөлэхэн, шэнхинүүр шэдитэ хоолойгоороо, зүжэг наадаараа алдартай дууша хүбүүд, басагадаараа суурханхай. СССР-эй арадай артистнууд ЛХАСАРАН ЛИНХОВОИН, КИМ БАЗАРСАДАЕВ, РОССИИН АРАДАЙ АРТИСТНУУД МАЙДАРИ ЖАПХАНДАЕВ, ДАРИМА ЛИНХОВОИН, РОССИИН ГАБЬЯАТА АРТИСТНУУД АБИДА АРСАЛАНОВ, БОЛОТ БОРОЕВ, БААТАР ЦЭБЭЭНОВ, ЦЫДЕН ЦЫРЕНДОРЖИЕВ, ХАЖИДМА АЮРЖАНАЕВА, Буряадай арадай артистнууд ЖҮГДЭР ПАГБАИН, АЮША АРСАЛАНОВ, ДОРЖО ДУГАРОВ, ДАША-ДОНДОК ЖАЛСАРАЕВ, ДУЛМА ПУРБУЕВА болон бусад гоё һайхан наадаараа, уянгата хонгёо хоолойгоороо түрэл арадаа баясуулаа гээшэб! Тэдэнэр бүхы дэлхэй дээгүүр ябахадаа, үндэһэн арадайнгаа алдар солыень суурхуулһан, нэрэ хүндыень дээшэлүүлһэн байха юм. Эдэнэй алдар солые дээрэ үргэжэ ябаха залуушуул урган гаража байна гээд онсолон тэмдэглэлтэй.

Композиторнууд: Россиин Федерациин искусствын габьяата ажал ябуулагшад БАЗАР ЦЫРЕНДАШИЕВ, ДАМДИН ЯХУНАЕВ, Россиин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ ДАГБА РИНЧИНОВ, залуу композиторнууд ВЛАДИМИР ДАМБАЕВ, БАЯР ДОНДОКОВ, БАТА БАТОДОРЖИЕВ, мүн бусадай дуунууд хүнэй сэдьхэл буляангүй, дура татангүй байхагүйл.

Аха үеын зохёолшодой тоодо БАТА-ЦЫРЕН ЛОСОЛОВ, БАТА-ДАЛАЙ ОЧИРОВ, ДОНДОГ-РИНЧИН НАМЖИЛОН, ЧОЙЖИЛ-ҺАМА БАЗАРОН, ЖИГЖИТЖАБ БАТОЦЫРЕНОВ болон бусадые нэрлэжэ болоно. ЧОЙЖИЛ-ҺАМА БАЗАРОН, ЖАМЬЯН БАЛДАНЖАБОН, БАЗАР БАРАДИН, ЖИГЖИТЖАБ БАТОЦЫРЕНОВ гэгшэд 1934 ондо СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүд болоо һэн.

Саашадаа ЖАМСА ТУМУНОВ, ДАША-РАБДАН БАТОЖАБАЙ, ШИРАБ-СЭНГЭ БАДЛУЕВ, БАЛДАН САНЖИН, АРСАЛАН ЖАМБАЛОН, ЧИМИТ-РЭГЗЭН НАМЖИЛОВ, ЦЫРЕН-БАЗАР БАДМАЕВ, САМБУ НОРЖИМАЕВ, НОРПОЛ ОЧИРОВ, ДОРЖО ЭРДЫНЕЕВ, ВЛАДИМИР НАМСАРАЕВ, ГАРМА-ДОДИ ДАМБАЕВ, БАТОЖАРГАЛ ГАРМАЖАПОВ, БАЛЬЖИНИМА ЮНДУНОВ, ШУУЯА-ХАНДА БАЗАРСАДАЕВА болон бусад зохёолшод, поэдүүд ургажа гаранхай. Драматургнууд БАТА-МҮНХЭ ПУРБУЕВ ДУГАР ДЫЛГЫРОВ хоёр 30 гаран зүжэг бэшэжэ, буряад драмын театрта, мүн арадай театрнуудай тайзан дээрэ табюуланхай.

Бэлигтэй уран зураашад олон юм. Россиин Федерациин арадай уран зурааша ДАШАНИМА ДУГАРОВ, Буряад Республикын габьяата уран зурааша БАЛЬЖИНИМА ДОРЖИЕВ, Буряад Республикын соёлой габьяата ажал ябуулагша РАДНАЖАБ АБИДУЕВ, БАЯР ЛЫКСОКОВ, БАТА-МҮНХЭ ЗЫДРАБЫН болон бусадай нэрэнүүдые дурдалтай.

Ага нютагһаа суута спортсменүүд ургажа гаранхай. Эндэ һур харбагшадые, барилдаашадые дурдажа болоно. Һур харбагшад-СССР-эй спортын габьяата мастернууд ВЛАДИМИР ЕШЕЕВ, ХАНДА-ЦЫРЕН ГОМБОЖАПОВА, МҮНХЭ БАДРАА ДАШИЦЫРЕНОВ, уласхоорондын классай спортын мастернууд ГАЛИНА АРХИПОВА, ЦЫБИКМИТ БУМБОШКИНА, НАДЕЖДА БАДМАЦЫРЕНОВА, СВЕТЛАНА ЖИГЖИТОВА, МЭЛС, ИКС, КИМ ДАБАЕВУУД, БАЯР БАДЕНОВ, БУЛАТ БАДМАСЛОВ, ОЛЬГА БОЛОТОВА, барилдаашад – уласхоорондын классай спортын мастернууд МҮНХЭ-ЖАРГАЛ ЦЫДЫПОВ, ОЧИР ДАМДИНОВ, ЖАМСА ЛХАМАЖАПОВ, НИМА-ЖАРГАЛ НИМАЕВ, БЭЛИГТЭ ЖАРГАЛОВ, БАЗАРСАДА ДАШИНИМАЕВ, СССР-эй спортын мастернууд ВИТАЛИЙ ДАБАЕВ, БОРИС БАЛЬЖИНИМАЕВ, ЭТИГЭЛ ЭРДЫНЕЕВ, БАТА ДАШАНАМЖИЛОВ, АЮР ЦЫРЕНДОРЖИЕВ, ВЛАДИМИР ЦЭДАШИЕВ, ВЛАДИМИР БАЛДАНОВ, ГҮРЭ ЦЭДАШИЕВ, БАЯР ЦЫРЕНГАРМАЕВ, ЦЫДЫП ИВАНОВ, ГЭРЭЛ ЦЫНДЫМЕЕВ, ТҮМЭН ЖАРГАЛОВ, МҮНХЭ МУНКОЖАРГАЛОВ, БААТАР НИМАЕВ болон бусад тойрогойнгоо нэрэ хүндые дээрэ үргэжэ ябана. Һүүлэй үедэ Сагаан-Шулуутай нютагай тренер БАТА БАДМАЕВИЧ БАЗАРОВ илангаяа һайнаар хүдэлнэ. Тэрэнэй дүрбэн хүбүүд барилдадаг юм. Тиихэдэ бусад залуу хүбүүд барилдаанай хибэс дээрэ амжалта туйлана. Тренер ГЭРЭЛ ДОРЖИЕВИЧ ЦЫНДЫМЕЕВ Буряадай хүдөө ажахын академидэ залуу барилдаашадые һурган һоридог. Тэрэнэй хүбүүд ДОРЖО болон ВИКТОР ЦЫНДЫМЕЕВВҮҮД онсо шалгарна. ПҮНСЭГ ДАРИЖАПОВ, БУЛАТ ДОРЖИЕВ, ЖАРГАЛ ГУРУЕВ, БАТА ДАРАЕВ болон бусад мүрысөөнһөө мүрысөөндэ мэргэжэлээ дээшэлүүлнэ.

Бата-Мүнхэ ЖИГЖИТОВ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>