Агын Буряадай автономито тойрогой
газарай зураг

Тойрогой түб – Ага тосхон
Агын, Дулдаргын, Могойтын – эдэ гурбан аймагууд
тойрогой бүридэлдэ ородог.
Эзэлдэг талмай – 19,6 мянган дүрбэлжэн километр.
Зоной тоо – 79100 хүн.
Шэтэһээ Ага хүрэтэр 150 км.
1937 оной сентябриин 26-да, Буряад Республикын бүридэлһөө
гаргагдажа, Шэтын областиин бүридэлдэ оруулагдажа байгуулагдаһан.

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>