ДАЙНАЙ ҮЕДЭ


Эсэгэ ороноо хамгаалгын
Агууехэ дайнай баатарнуудта
зорюулагдаһан хүшөө

Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай жэлнүүдтэ Агын тойрогой 3 088 хүн Эхэ ороноо хамгаалхаяа фронт мордоо һэн. Эдэнэй 2 мянга гараниинь дайнай талмайнууд дээрэ баатарай үхэлөөр унаһан байгаа. Дайшалхы баатаршалгануудые гаргаһанайнгаа түлөө 3 мянга гаран сэрэгшэд дайшалхы орден, медальнуудаар шагнагданхай. Дайнай жэлнүүдтэ фронт дээрэ немец-фашис булимтарагшадтай тэмсэлдэ эрэлхэг зориг гаргаһанайнгаа, баатаршалга харуулһанайнгаа түлөө Базар Ринчино, Александр Парадович гэгшэд Советскэ Союзай Геройнууд болоо һэн. Шэн зоригтойгоор дайлалдаһанайнгаа түлөө Жабон Бадма Жапович 1996 ондо Россиин Президентын Зарлигаар Россиин Федерациин Геройн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэһэн юм. Домог суута снайпер Семён Номоконов аяар 326 фашис сэрэгшэдые һүнөөбэшье, Советскэ Союзай Геройн нэрэ солодо хэдэн удаа табигдабашье, ямаршьеб шалтагаанаар гаража шадаагүй байһаниинь халагламаар. Снайпер Тогоон Санжеев, Алдар Солын хоёр орденто Нагмит Цыренов, Берлин бомбодоһон суута летчик Базар-Гүрэ Цыденов болон бусад олон буряад хүбүүд, басагад хархис булимтарагшадые һамна бута сохилсожо, илалта шэрээлсэһэн, амгалан байдалай үдэрые улам дүтэлүүлһэн габьяатай.


Илалтын һайндэртэ
Дайнай газарта баатарай үхэлөөр унаһан сэрэгшэдэй, мүн эрэлхэг зориг гаргаһан хүнүүдэй дурасхаалые мүнхэлжэ, тойрогой бүхы нютагуудта хүшөөнүүд бодхоогдонхой гээшэ. Эдэ хүндэ хүшэр жэлнүүдтэ шэн габьяатайгаар ажаллаһанайнгаа түлөө 3 мянга гаран колхознигууд, хүдэлмэришэд болон алба хаагшад “1941-1945 онуудай Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда шэн габьяата ажалай түлөө” медаляар шагнагдаа һэн.

С. Доржиевай гэрэл зурагууд

Бата-Мүнхэ ЖИГЖИТОВ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>