ХҮГЖЭЛТЫН ЗАМДА

Агын суута морид

1956 ондо Агын тойрог Забайкалиин нарин нооһото хонидые үсхэбэрилһэнэй түлөө туйлай ехэ амжалта туйлаа бэлэй. 1960-70-80-дахи онуудта мал болон таряан ажал дээрэ ехэ амжалтануудые туйлаһанайнгаа түлөө Агын тойрог Арадуудай Хани барисаанай, Ажалай Улаан Тугай орденуудаар шагнагдаһан юм.


Агын автономито тойрогой
Захиргаанай байшан

1990-дэхи онуудай бэрхэшээл түбэгүүдые арай шамай дабажа, тойрогой ажалшад 1997-1998 онуудта доройтон уналгаһаа гаража захалаа һэн. 2001-2002 онуудта тойрогой ажахын һалбаринуудта, ажабайдалда яһала һайн хубилалтанууд болоһон байгаа...

Аглаг һайхан Ага нютагтаа алдартай ажалай түрүүшүүл, хүтэлбэрилэгшэд олон гээшэ. Эдэнэй габшагай ажалые, оруулһан хубитые тэмдэглэнгүй гаража болохогүй. Хара-Шэбэрэй Кировэй нэрэмжэтэ колхозой түрүүлэгшэ, СССР-эй Верховно Соведэй дүрбэ дахин депутат, Социалис Ажалай Герой Бальжинима Мажиевич Мажиев, Согто-Хангилай XXII партсъездын нэрэмжэтэ колхозой түрүүлэгшэ, РСФСР-эй Верховно Соведэй хоёр дахин депутат Дамби-Жалсан Дондокович Дондоков, суута хонишон, Социалис Ажалай Герой Дашидондок Пурбуев болон бусад тойрогһоо холо саагуур мэдээжэ болонхой.


Үүлтэртэ хонид

Тиихэдэ Намсарай Бадмажапович Бадмажабэ, Чимитдоржо Дагбаевич Дагбаин, Насак Ирелтуевич Юндунов, Баатар Шагдарович Шагдаров, Бадма Цыренович Цыренов, Цыренжаб Сокшигбоевич Соктоев гэгшэд элдэб жэлнүүдтэ Ажалшадай депутадуудай Агын окружной Соведэй гүйсэдхэхы комитедэй түрүүлэгшэнэрээр хүдэлһэн байгаа. СССР-эй хоёрдохи зарлалай Верховно Соведэй депутат ябахадаа, Чимитдоржо Дагбаинай ябуулгын ашаар 1947 ондо Агын тойрогой һургуулинуудта интернат бии болгогдоо һэн. Энэнь туйлай ехэ удха шанартай үйлэ хэрэг болоо бэлэй. СССР-эй VII-IX зарлалай Верховно Соведэй депутадаар һунгагдаад байха үедөө Бадма Цыренович Цыренов тойрогойнгоо арад түмэнэй аша туһада ехэ ажал ябуулһан байгаа. Насак Ирелтуевич Юндунов 1953-1957 онуудта окрисполкомой түрүүлэгшээр ажаллаһанайнгаа һүүлээр 1957-1963 онуудта КПСС-эй Агын окружкомой нэгэдэхи секретаряар хүдэлөөд, удаань партиин Ононой, Забайкалиин райкомуудай нэгэдэхи секретаряар ажаллаад, КПСС-эй Шэтын обкомой дэргэдэхи партийна хиналтын комитедэй түрүүлэгшээр дэбжүүлэгдээ һэн.


Шэнэ үүлтэрэй үхэрнүүд
Норзогма Жугдуровна Жугдурова тойрогой партиин хорооной хоёрдохи секретаряар, КПСС-эй Шэтын обкомой соёлой таһагые даагшаар хүдэлһэн байгаа. Үндэһэн арадайнгаа дундаһаа ургажа гараһан эдэ нүхэднай Агын тойрогой арадай ажахые хүгжөөлгэдэ горитой ехэ үүргэ дүүргэһэн, хубитаяа оруулһан байха юм.

С. Доржиевай гэрэл зурагууд

Бата-Мүнхэ ЖИГЖИТОВ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>