АЖАХЫ


Таряа хуряалгын үедэ

Усть–Ордын тойрог гол түлэб хүдөө ажахын шэглэлтэй. Энэ үедэ тойрогой дэбисхэр дээрэ ехэнхидээ агропромышленна комплекснууд, фермернүүдэй ажахынууд хүдэлжэ байдаг. Юрэ һонирхол үүсхэжэ хэлэхэ болоо һаа, 1992 оной январиин 1-эй байдалаар 26 колхоз, 44 совхоз тоологдодог байһан юм. Тэрэл үедэ тойрог 48 100 гектар таряалангай газартай, 170 600-гаад толгой эбэртэ бодо малтай, 157 300-гаад толгой хони ямаадтай байһан юм. Мүнөө эдэ бүгэдэ эли тодо хороһон байха.

Тойрог алишье сагта бүхы Эрхүүгэй областиин газар болон мал ажалай продукциин 30 гаран процентыень үйлэдбэрилжэ байдаг баян нютаг юм.


Шулуун нүүрһэнэй уурхайда
Тиихэдэ бүхы Росси гүрэнэй хүдөө ажахын продукцинуудай 0,4 процентые энэл тойрогто үйлэдбэрилдэг байна.

Совет засагай тогтохоһоо хойшо тойрогой дэбисхэр дээрэ промышленность хүгжэжэ байгаа. Новонукутск болон Харануудта шулуун нүүрһэн, Новонукутскда гипс олзоборилогдоно, Усть-Орда, Боохон болон бусад нютагуудаар ой модоной үйлэдбэринүүд ажаллажа байдаг, сыр шанадаг, мүн тоһо үйлэдбэрилдэг заводууд байха.

Т.М. МИХАЙЛОВ, Н.Ч. ШАБАЕВ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>