СЭХЭЭТЭН


Владимир Инкижинов -
дэлхэйдэ мэдээжэ артист

Сэхээтэнэй талаар тойрогой мүнөө үеые абажа харабал, тойрогой буряадуудһаа хэдэн зуугаад үндэр нэрэтэй эрдэмтэд, уран зохёолшод, артистнар, уран зураашад, ажахынууд болон захиргаануудай хүтэлбэрилэгшэд, инженернүүд, эмнэлгын хүдэлмэрилэгшэд, сэрэгэй хүтэлбэрилэгшэд ургажа гаранхай. Тэдээн соо мүнөө ажаллажа байһан 50 гаран профессор болон эрдэмэй докторнууд тоологдоно. Тоолобол, педагогикын эрдэмэй Академиин гэшүүн П.Р. АТУТОВ, РАН-ай һурбалжалагша гэшүүн А.Б. СОКТОЕВ, академигүүд В.В. МАНТАТОВ, А.О. БОРОНОЕВ, Г.Г. ВАСИЛЬЕВ болон бусад.


Александр Вампилов -
суута драматург,
уран зохёолшо

СОЛБОНЭ ТУЯА (П.Н. ДАМ­БИНОВ), А. ШАДАЕВ, А. ВАМПИЛОВ, В. ПЕТОНОВ, А. ТИРИКОВ, Д. МАДАСОН, С. БАЛДАЕВ, А. БАЛЬБУРОВ, Д. ХИЛТУХИН, А. ТОРОЕВ, М. ОСОДОЕВ, К. ИЛЬИН, В. БИЛЬДУШКИНОВ болон бусад уран шүлэгшэд, зохёолшод тойрогой дайдада түрэһэн, хүмүүжэһэн юм.

Нютаг нугынгаа нэрэ солые суурхуулһан уран зураашад болон композиторнууд гэбэл Р. МЭРДЫГЕЕВ, Ч. ПАВЛОВ, А. АНДРЕЕВ, Г. ДАДУЕВ, С. МАНЖИГЕЕВ болон бусад.

Театр болон кинодо үндэр нэрэеэ нэрлүүлһэн В. ИНКИЖИНОВ, М. СТЕПАНОВА, Л. САХЬЯНОВА, К. ШУЛУНОВА, Н. ТАРОВ, П. АБАШЕЕВ болон бусадаараа тойрогойхид омогорхожо байдаг юм.

Тамирай эрхим мастернууд гэбэл В. БАРАННИКОВ, К. ОЛЗОЕВ, Г. МАНЖУЕВ, О. АЛЕКСЕЕВ, П. НИКОЛАЕВ, В. ИВАНОВ, Г. МАХУТОВ болон бусад энэл тойрогһоо гарбалтай зон байха.

Т.М. МИХАЙЛОВ, Н.Ч. ШАБАЕВ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>