БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН БАЙГААЛИ
ХАМГААЛГЫН АЖАЛ ЯБУУЛГА ТЭМДЭГЛЭГДЭЭ

Гэрэл зураг: © Ольга Каменская, kamenskaya-gallery.ru

Буряад Республика байгаалида тон бага хэмжээндэ нүлөөлдэг ба тойронхи байгаали хамгаалын эршэмтэй ажал ябуулгануудайнгаа талаар түрүүшын арбанай тоодо оронхой. Эдэ баримтануудаараа Камчаткын можын, Адыге ба Тыва Республикануудай удаа тээ дүрбэдэхи һуурида, саашадаа Эрхүү можо зургаадахи, тиигээд Магаданай ба Сахалинай можонууд, Хабаровска хизаар, Амурай ба Новгородской можонууд. Эмхидхэлшэдэй мэдээсэһээр, ороной зүүн зүгэй нютаг можонууд лэ гол түлэб эндэ түрүүлнэ гэгдэнхэй. Россиин нютаг можонуудай байгаали хамгаалгын ажал ябуулгануудые сэгнэлтэдэ Уласхоорондын ниитэ-экологическэ холбоон (МСоЭс) ба байгаали хамгаалгын ажал ябуулгануудай сэгнэлтые түлөөлһэн Дулдыданги бэшэ газар (АНО “НЭРА”) энэ шэнжэлгэнүүдые үнгэргөө.

Сэгнэлтэдэ 89 нютаг можонууд хабаадаа. Буряад Республика агаар бузарлалгые харуулһан баримтаараа 24-дэхи, уһа сөөрэмүүдые бузарлалгые харуулһан баримтаараа 18-дахи, бог, хаядаһануудые харуулһан баримтаараа 37-дохи, байгаали хамгаалгын гуримуудые хубилгаһан баримтаараа 22-дохи, амитадай аймагай үсөөрһые харуулһан баримтаараа 14-дэхи, байгаали хамгаалһан гуримуудые сахилгые харуулһан баримтаараа 23-дахи, олзын хэрэг эрхилэлгые байгаали хамгаалгатай тодо холбожо харуулһан баримтаараа 59-дэхи, байгаали хамгаалгада олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй анхаралые харуулһан баримтаараа 56-дахи һуурида гээд тэмдэглэгдээ.

“БАЙГАЛАЙ ҮДЭР-2008” ГЭҺЭН ХЭМЖЭЭ ЯБУУЛГАНУУД

Республикын байгаалиин баялигуудые ба тойронхи оршон хамгаалгые түлөөлһэн газар июниин 5-да үнгэргэһэн нээмэл түхэлэй һуури буляалдалгын дүнгөөр “Буряад Республикын һуралсалай ба эрдэм ухаанай яаманай байгаали ба амита юртэмсые хамгаалгын республиканска түб” гэһэн Нэмэлтэ һуралсалай хотын хүтэлбэриие (ГУДО) “Байгал шадарай дайдада байгаалиин аюулгүй байдалда ба Байгалай үдэртэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудай” хэмжээн соо “Байгалай үдэртэ” зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудта илажа гараба гэжэ тоолоно. Энэ дүн Буряад Республикын Байгаалиин баялигуудые аршалха яаманай баталһан сагай ба ябасын хубааряар, мүнгэ гаргашалгын түсэбөөр, ажалай түсэбөөр ба сагай хубааряар хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэлгэ ба үнгэргэлгэ болоно. Тэрэ тоодо:

– Байгалай үдэртэ зорюулагдаһан эрдэмэй-дүй дүршэлэй бага хурал эмхидхэлгэ;

– Улаан-Үдэ хотын Соведүүдэй талмай дээрэ “Байгалай үдэр” гэһэн һайндэрэй нааданууд;

– «Сэбэр эрье” гэһэн һайн дуранай хүдэлөөе, “Байгалай үдэртэ» зорюулагдаһан бусад хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэлгэ ба дэмжэлгэ.

гэһэн.

2008 ОНОЙ ОЛИМПИИН НААДАНУУДТА
БАЙГАЛАЙ УҺАН “ОШОХО” БОЛОО


Гэрэл зураг: NASA

Олимпиин XXIX зунай наадануудай урда Бээжэн хотодо Байгал нуурһаа абтаһан байгаалиин сэбэр уһан наймаалагдаха. “Женьминь жибао” һониной мэдээсэһээр, Хитадай Арадай Республикадахи Россиин элшэн сайдуудай байшанда “Нангин нуур” ба “Байгал нуур” гэһэн хоёр нэрээр Байгалай уһанай баяр ёһололой нээлгэ-арамнай үнгэрөө. Тиигэжэ Байгалай уһан Хитадай дэбисхэр дээрэ наймаанда гарахаар тусхай бүридхэлдэ оронхой.

Бүмбэрсэг дэлхэйн эгээн ехэ дабһагүй сэбэр уһатай нуурай уһые худалдалга хадаа хүндэхэн асуудалнуудай нэгые – Олимпиин наадануудай үедэ бүхы дэлхэй дээрэһээ олон түмөөрөө Бээжэн хотодо сугларһан хүн зонуудые уһаар хангалгын асуудал шиидхэхэ байна.

Байгалай уһанай баяр ёһололой нээлгэ-арамнайн үедэ РАН-ай профессор Александр Сутулинай хэлэһээр, Байгалай уһанай кислород юрын уудаг уһанай кислородһоо гурба-дүрбэ дахин ехэ юм ха.

БАЙГАЛ “РОССИИН 7 ГАЙХАМШАГТА ЗҮЙЛНҮҮД”
ГЭҺЭН КОНКУРСДА ИЛАГШАДАЙ ТООДО

Энэ конкурсда илагшадые Россиин бэеэ дааһан үдэр гэгдэһэн июниин 12-то Улаан талмай дээрэһээ нэрлэһэн байна. 26 000 000 хүнүүд дуугаа үгэжэ, һанамжаяа элирхэйлжэ Россиин долоон гайхамшагта зүйлнүүдые тодорхойлоо юм ха. Тэдэ зүйлнүүдэй тоодо Петергоф, Сэнгэлэн Василиин һүмэ, Мамайн добуун, Байгал нуур, Эльбрус хада, мань-пупу-нёр табсан дээрэхи агаарай хүдэлсын хойшолонгоор бии болоһон бахананууд, Халуун булагуудай хүнхэр. “Известия” һонин, “Маяк” радио, Вести. ру гэһэн интернет-буудал энэ конкурсын эмхидхэлшэд байгаа, тиихэдээ энэ асуудалаар дуугаа үгэлгэдэ хабаадагшадта үнэн сэдьхэлэй баяр хүргэнэд.


Николай Шабаев,
Буряад Республикын Үндэһэтэнэй номой һан


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>