РОССИИН ФЕДЕРАЦИИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТОГТООЛ

2007 оной февралиин 3, № 68

БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН “БАЙГАЛ-ШАДАРАЙ АЙМАГ” ГЭҺЭН
МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖЫН ДЭБИСХЭР ДЭЭРЭ
АЯНШАЛГЫН БА АМАРАЛТЫН (ЭЛҮҮРЖҮҮЛГЫН) ОНСО
ЭКОНОМИЧЕСКЭ БҮҺЭЛҮҮР БАЙГУУЛХА ТУХАЙ

“Россиин Федерацидахи онсо экономическэ бүһэлүүрнүүд тухай” Федеральна хуулитай зохилдуулан, Россиин Федерациин Правительство тогтооно:

1. Буряадай Республикын “Байгал-Шадарай аймагай дэбисхэр дээрэ тусхай аяншалгын болон амаралтын онсо экономическэ бүһэлүүр байгуулха тухай” РоссиИн Федерациин Худалдаа наймаанай болон экономическэ хүгжэлтын Министерствын дурадхал зүбшөөхэ.

2. Дээрэ бэшэгдэһэн тотоолой ёһоор, энэ онсо экономическэ бүһэлүүртэ хэгдэжэ байһан ажалнууд, хүдэлжэ байһан ажахынууд барандаа тодорхойлогдохо ёһотой. Хамгаалалгада абтаһан онсо газарнуудта хуулида харша ажал ябуулалга тоодо абтахагүй.

3. Аяншалгын болон амаралтын газар байгуулгын тогтоолой ёһоор, энэ ажал эрхилэгшэдтэ газарай арендын түлэбэриие бүхы жэлэй кадастрово түлэбэриин 2% гэжэ тогтоохо.

4. Россиин Федерациин Правительствын нэрэһээ Худалдаа наймаанай болон экономическэ хүгжэлтын министерство Буряад Республикын Правительстватай, Байгал-Шадарай аймагай захиргаантай аяншалгын болон амаралтын онсо экономическа бүһэлүүр байгуулха тухай зүбшэхэ.

Россиин Федерациин Правительствын Түрүүлэгшэ М. ФРАДКОВ

Москва

2007 оной февралиин 6

№ 0163


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>