БАЙГАЛ БА АНГАР ДYYХЭЙ ТУХАЙ ДОМОГ


Зураг: Г.А.В. Траугот

Буурал сагаан Байгал далай олон хүбүүтэй – Баргажан, Сарма, Сэлэнгэ, Хүлтүүг болон бусад, харин ори ганса Ангар гоохон дүүхэй басагатай. Yбгэн Байгал басагандаа ехэ дуратай, тэрэнээ бөөмэйлдэг, эрхэлүүлдэг бэлэй. Тиигэhээр басагаяа хадамда үгэхэ саг ерэбэ.

Байгал шадарай зүг бүхэндэ эрын гурбан нааданай уряал тараба. Энэ наадан дээрэ Байгалай ганса басаганай нүхэр болохо хүбүүе шэлэхэ гэжэ соносхогдобо. Байгалда зүг бүхэнhөө хүрьгэн болохо hанаатай хүбүүд хойно хойноhоо hубарилдан хүрэжэ ерэбэд.


Зураг: Г.А.В. Траугот

Алдарта Эрхүү баатар Хүбсэгэл хоёр хурдан моридоороо гүйлгэлдэн ерэбэд, сэбэр шарайтай Аляат, мэргэн ангуушан Котокель ба бэшэдшье морилбод.

Эрын гурбан наадан эхилбэ, теэд хэншье залуу басаганай дура татанагүй. Хойто холын хүсэтэ баатар Енисей Ангар дүүхэйн зүрхые эзэлhэн байгаа. Нэгэтэ харанхы hүни Ангар эсэгынгээ гэрhээ Енисейдэ бодхуултажа ябашаба.

Басаганайнгаа тэрьелhые мэдээд, Байгал сухалдажа, зугадаhан басаганайнгаа харгыень хааха hанаатай хада хабсагай хамха татан, хойноhоонь шэдэбэ. Теэд Ангар үрдижэ, Енисейдэ хүрэhэн байгаа.

Байгалай шэдэhэн хабсагай шулуун мүнөө болотор Ангар мүрэнэй аманда хэбтэдэг. Тэрэнь Бөө шулуун гээд нэрлэгдэһэн.

Удангүй Байгал ганса басагаяа хайрлажа, энхэрэн, hайхан үреэлээ табиһан юм.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>