С Л О В А Р Ь – Т О Л И

A

Аномалия – юрэ бусын үзэгдэл
Архипелаг – хоорондоо дүтэ оршодог бүлэг олтирогууд
Археология – эртэ урдын байдал шэнжэлдэг эрдэм
Археологические раскопки – эртэ урдын байдал шэнжэлхэ зорилготой малталганууд

Б

Балл – шанарай ба тоогой талаар сэгнэлтэ
Бухта – хоёр тээһээ эрьенүүдээр дутуу хаагдаһан нуурай хуби

Г

Гидрология – уһа шэнжэлдэг эрдэм
Гидроэнергетика – уһанай хүсөөр зайн гал үйлэдбэрилгэ
Геология – газар шэнжэлдэг эрдэм
Геофизика – газарай юрэнхы шанар ба байгууламжа шэнжэлэл

Д

Деградация – доошололго, муудалга, гэдэргээ хүдэлөөн
Дельта – гол, мүрэнэй олон һалаата адаг

З

Залив – тохой
Земная кора – газарай хүрьһэнэй хатуу хальһан

К

Комбинат – үйлэдбэриин нэгэдэл
Комплекс – бүхэли болгоһон холбоон
Котловина – хотогор

Л

Лимнология – нуур, сөөрэм шэнжэлдэг эрдэм
Литосфера – газарай гадаада хатуу хүрьһэн

М

Мантия – нэмэргэ
Морфометрия – уһанай нюруугай талмай, үргэн, гүнзэгы г. м. ойлгосонуудай хэмжүүрнүүд
Мыс – хушуун

Н

Наскальные рисунки – шулуун дээрэхи зурагууд
Наследие – угай баялиг
Неолит – шулуун зэбсэгтэ шэнэ зуун жэл
НПУ – нормальный подпорный уровень – уһа түлхисын тодорхойлогдоһон хэм

О

Объект – зүйл

П

Паспорт – тодорхой баримтануудтай данса
Палеоклимат – урда сагһаа нааша байһан дулаанай ба хүйтэнэй байдал
Пересыпь – далан
Полуосторов – хахад арал
Пролив – (нуурай, далайн) хоолой

Р

Регион – тойронхи нютаг, дайда...

С

Святой Нос – Хилмэн Хушуун
Сейсмограф – газарай хүдэлэлгые бүридхэлдэ абадаг мэргэжэлтэн
Список – буулгабари данса

Т

Тектоника – гүнзэгыдэ газарай хүрьһэнэй хатуу хальһа шэнжэлхэ газар шэнжэлдэг эрдэмэй шэглэл
Тектонические силы – гүнзэгыдэ газарай хүрьһэнэй хатуу хальһанай хүсэн
Тектонический разлом – гүнзэгыдэ газарай хүрьһэнэй Хатуу хальһанай ган
Температура – дулаанай ба хүйтэнэй байдал

Ф

Фауна – амита юртэмсэ, амитадай аймаг
Форсировать – хэмһээ үлүүгээр, дээгүүр, хурданаар...

Х

Характеристика – ямар нэгэн юумэнэй шанарай болон тоогой талые харуулһан баримта

Ц

Целлюлоза – хууха бодос

Э

Эвенки – хамнигад
Экология – амита байгаалитай харилсалга шудалдаг эрдэм
Экономика – ажахын байгуулалта
Экосистема – амита байгаалитай харилсалгын байдал
Эндемик – нютагжаһан
Эндемичный – нэгэл газарта бии болодог, амидардаг, ондоо тээ хаанашье ушардаггүй
Эпишуры – тон жэжэхэн амита байгаали, хабшаахай түрэлтэн
Эффект – ашаг, үрэ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>