БАЙГАЛАЙ ХАДАНУУД

С.Ильинэй гэрэл зураг

Байгал томо-томо хада уулануудаар хүреэлэгдэнхэй. Баруун таладань Примориин ба Байгалай шэлэнүүд, урда таладань Хамар-Дабаан, зүүн хойто зүгтэнь Улаан Бургааhата ба Баргажанай дабаанууд тулган байдаг. Зунай ааяма халуун үедэшье орьёл үндэрнүүдэй орой мүнхэ мүльhөөрөө сайбалзан харагдадаг. Байгалые тойроод байhан хадануудай эгээл үндэр оройнуудые тоолобол: Баргажанай Дабаан 2840 метр үндэртэй, Байгалай шэлын үндэр – Черскын хада – 2573 метр, Хамар-Дабаанай үндэр – Хаан-Уула – 2371 метр, Примориин шэлын үндэр – Гурбан толгойто мундарга – 1728 метр. Ой тайгань шэнэһэн, нарһан, хуша, хасууряар элбэг даа.

Т.Д. ЗАМБАЛОВА


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>