ХОРЮУЛТАЙ ТУСХАЙ ГАЗАРНУУД


С. Ильинэй гэрэл зураг

Байгалай эрье шадар олон тоото хорюултай газарнууд, заповеднигүүд ба паркнууд бии юм. Нэрлэбэл, Баргажанай биосфернэ, Байгалай, Байгалай-Ленын (Зүлхын), Джергиин заповед-нигүүд. Эдээнhээ гадна национальна (үндэhэ-тэнэй) паркнууд – Прибайкалиин, Забайкалиин, Түнхэнэй. Жэшээлхэдэ, Забайкалиин нацио-нальна парк Святой Нос (Хилмэн – Хушуун), Ушкан аралнуудай, Шэбэртын тохойн ба Баргажанай шэлэнүүдэй урда хубиие эзэлнэ. Эндэ хүнэй гараар байгаалиин ёhо жама эбдэхэгүй гэhэн хорюул бии, ганса эрдэм шэнжэлэлгын ажал ябуулагдаха, аяншалганууд эмхидхэгдэхэ ёhотой юм.

Хорюултай газарнуудта тон хомор, үгы боложо байhан 300 гаран элдэб янзын амитад, шубууд байрладаг, ногоо, ургамалнууд ургадаг. Эдэнэр бултадаа Буряадай "Улаан дэбтэр" соо оронхой. Нэрлэбэл: булган, хара хилэн, хара, боро тохорюунууд, сапсан, холтоhон сэсэг, сиинэ гэхэ мэтэ. Иигэжэ эдэнэр гүрэнэй хиналта ба хамгаалга доро абтаhан гээшэ.

Ургамалнуудаа, шубуу шонхор болон ан амитадаа наринаар хамгаалха нангин булан тохойнууд олошоржол байг лэ!

Т. Д. ЗАМБАЛОВА


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>