ДЭЛХЭЙН ЗЭНДЭМЭНИ


С. Конечныхын гэрэл зураг

Байгал хадаа эрдэмэй болон үзэмжэтэ hайхан тон сэнтэй үзэгдэлнүүдэй нэгэн болоно. ЮНЕСКО-гэй 1996 оной Конвенциин хэлсээнэй шиидхэбэреэр манай алдарта Байгал далай бүхэдэлхэйн соёлой ба байгаалиин нөөсэ баялиг гэжэ соносхогдоо һэн. Ямар ушарhaa иимэ шиидхэбэри абтааб? Байгал далай – дэлхэйн эгээл үнинэй нуурнуудай нэгэн. Байгал далайда бүхэдэлхэйн арюун сэбэр уһанай 20 хубинь оршоно. Дэлхэй дээрэ ушардаг 2600 янзын ан амитан, ургамал ногооной 84% Байгал далай соо ушардаг.

Бүхэдэлхэйн нөөсэ баялигта 300 гаран соёлой ба байгаалиин хүшөөнүүд оронхой. Жэшээнь, Египедэй пирамиданууд, США-гай Йеллоустонска үндэһэтэнэй парк, Энэдхэг гүрэнэй Тадж-Махал, Версалиин ордон, Росси гүрэнэй Коми Республикын экологическа арюун ой тайга г.м. Тэдэнэй тоодо манай Байгал оронхой.

«Дэлхэйн соёлой ба байгаалиин нөөсэ баялиг хамгаалха тухай» ЮНЕСКО-гэй Конвенци 1972 ондо ООН-ой Генеральна Ассамблейн Зарлигаар баталагдан абтаhан юм. Энэ документдэ 136 гүрэн гараа табиhан байдаг.

Манай республикын саашанхи экономическа хүгжэлтэ Байгал далайтай нягта холбоотой. Байгал далай хадаа хүнэй сэдьхэл баясуулха, ухаа гэгээрүүлхэ шэдитэй, тиимэhээ далайгаа бузарлангүй хамгаалха, саашадаа hалбаруулан хүгжөөхэ гээшэ шухала асуудалнуудай нэгэн болоно.

Т.Д. ЗАМБАЛОВА


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>