РОССИИН ФЕДЕРАЦИ
БАЙГАЛ НУУРЫЕ ХАМГААЛХА ТУХАЙ ФЕДЕРАЛЬНА ХУУЛИ

1999 оной майн 1, № 94-ФЗ

1999 оной апрелиин 2-то Гүрэнэй Дүүмэдэ баталагдаа

199 оной апрелиин 22-то Федерациин Соведээр дэмжэгдээ

(2004. 08. 22, № 122-ФЗ, 2006. 12. 04, № 201 ФЗ, 2006. 12. 18, №232 ФЗ, 2007. 10. 30, № 240-ФЗ Федеральна хуулинуудай хэблэлдэ)

Тус Федеральна хуули гансашье Россиин Федерациин байгаалиин гайхамшагта үзэгдэл бэшэ, мүн бүхэдэлхэйн байгаалиин баялиг болохо Байгал нуурые хамгаалгын хуулита үндэһэнүүдые тодорхойлно.


I бүлэг. ГОЛ ДҮРИМҮҮД


1 статья. Байгал нуурые хамгаалгые хуулиин ёһоор гуримшуулга


1. Байгал нуурые хамгаалгые хуулиин ёһоор гуримшуулга тус Федеральна хууляар, бусад Федеральна хуулинуудаар болон Россиин Федерациин бусад гуримшуулгын хуулита актнуудаар, Россиин Федерациин нютаг можонуудай гуримшуулгын хуулита актнуудаар бэелүүлэгдэнэ.

2. Хэрбэеэ Россиин Федерациин уласхоорондын хэлсээгээр энэ Федеральна хуулиин хараалһанһаа ондоо гуримуудай тогтоогдоһон һаа, уласхоорондын хэлсээнэй гуримууд хэрэглэгдэхэ.


2 статья. Байгалай байгаалиин дайдые байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын талаар бүһэлүүрнүүд болгожо хубаарилга


1. Байгалай байгаалиин дайда – Байгал нуур, Байгал тойрон уһа хамгаалгада абаһан бүһэлүүр, уһанай суглардаг Россиин Федерациин дэбисхэр дээрэхи талмай, Байгал шадарай онсо харууһатай газар, тиихэдэ Байгалда дүтэ баруун тээшээ ба баруун хойшоо 200 м үргэнтэй газар.

2. Байгалай байгаалиин дайдые байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын талаар бүһэлүүрнүүд болгожо хубаарилба гэбэл:

байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын түб бүһэлүүр — Байгал шадарай онсо харууһатай газар, Байгал нуур, Байгал тойрон уһа хамгаалгада абаһан бүһэлүүр;

байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын хоорондын бүһэлүүр – уһанай суглардаг Россиин Федерациин дэбисхэр дээрэхи талмайе оруулаад, байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын түб бүһэлүүрһээ гадуур газар;

байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын оршон байдалай бүһэлүүр — Байгалда дүтэ баруун тээшээ ба баруун хойшоо 200 м үргэнтэй, Байгал нуурай уһанай суглардаг талмайһаа гадуур, Байгал нуурай байгаалиин байдалда муу нүлөө үзүүлдэг ажахы эрхилэлгын газар.

3. Байгалай байгаалиин дайдые байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын талаар бүһэлүүрнүүд болгожо хубаарилга Россиин Федерациин Правительствын тогтооһон гуримаар бэелүүлэгдэхэ ёһотой.


3 статья. Байгалай байгаалиин дайдын хилэнүүд


1. Россиин Федерациин Правительство Буряад Республикын гүрэнэй засагай зургаануудай, Эрхүү можын гүрэнэй засагай зургаануудай, Шэтэ можын гүрэнэй засагай зургаануудай, Усть-Ордагай Буряадай автономито тойрогой гүрэнэй засагай зургаануудай дэбжүүлгээр Байгалай байгаалиин дайдын ба байгаали хамгаалгын талаар ажал ябуулгын талаар бүһэлүүрнүүдэй — байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын түб бүһэлүүрэй, байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын оршон байдалай бүһэлүүрэй, байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын хоорондын бүһэлүүрэй хоорондын хилэ баталха.

2. Буряад Республикын гүйсэдхэхы засагай зургаанууд, Эрхүү можын гүйсэдхэхы засагай зургаанууд, Усть-Ордагай автономно тойрогой гүйсэдхэхы засагай зургаанууд Россиин Федерациин Правительствын тогтооһон гуримаар Байгалай байгаалиин дайдада ажаһуудаг арад зониие Байгалай байгаалиин дайдын хилэнүүд тухай, тэрэ тоодо байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын бүһэлүүрнүүдэй хилэнүүд тухай ба байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын бүһэлүүрнүүдэй заршамуудай онсо өөрэ зүйлнүүд тухай мэдээсэлээр хангаха.


4 статья. 2004.08 22. 122-ФЗ дугаарай Федеральна хуули хүсэнһөө буулгагдаа.


II бүлэг. БАЙГАЛАЙ БАЙГААЛИИН ДАЙДЫЕ ХАМГААЛГЫН ОНСО ӨӨРЭ ЗҮЙЛНҮҮД


5 статья. Байгалай байгаали хамгаалгын дайдын гол, арсашагүй эрилтэнүүд


Байгалай байгаалиин дэбисхэр дээрэ Байгал нуурай байгаалиин олон хубиһаа бүридэһэн гайхамшагта байдалые хамгаалха зорилготой Байгалай байгаалиин дэбисхэр дээрэ ажахы эрхилэлгын ба бусад ажал абуулгануудай онсо байдал иимэ арсашагүй эрилтэнүүдэй ёһоор тогтоогдоно:

= Байгал нуурай байгаалиин олон хубиһаа бүридэһэн гайхамшагта байдалые ба тэрэнэй уһанай бүһэлүүрэй байгаалиин газарай нюруугай түхэлые һандаралда оруулдаггүй ажал ябуулгануудай булюу эрхэһээ;

= Байгал нуурай байгаалиин олон хубиһаа бүридэһэн гайхамшагта байдалда ажахы эрхилэлгын ба бусад ажал ябуулгануудай хамтадхагдаһан нүлөө үзүүлэлгые хараалһанһаа;

= ниитэ-экономическэ зорилгонуудые ба Байгал нуурай байгаалиин олон хубиһаа бүридэһэн гайхамшагта байдалые хамгаалха зорилгонуудые тогтууритай хүгжэлтын арсашагүй эрилтэнүүд дээрэ шиидхэлгын тэнсүүриие ололгоһоо;

= байгаали хамгаалгын ажал ябуулгануудые Гүрэнэй заатагүй шалгалтаһаа.


6 статья. Байгалай байгаалиин дэбисхэр дээрэ хорюултай гү, али хизаарлагдаһан ажал ябуулганууд


1. Байгалай байгаалиин дэбисхэр дээрэ Байгал нуурай байгаалиин олон хубиһаа бүридэһэн гайхамшагта байдалда муу нүлөө үзүүлдэг ажал ябуулганууд хоригдоно, үгышье һаа хизаарлагдана гэбэл:

= Байгал нуурые ба тэрэнэй хубиие, тиихэдэ тэрэнэй уһанай талмайе пестицидүүдые, агрохимикадуудые, радиоактивна бодосудые хаяжа, автотранспортна унаа ашаглажа, үйлэдбэриин ба хэрэглэмжын хаядаһануудые хадагалжа, хорото зүйлнүүдые хаялгатай холбоотой бодосуудай зүйлнүүдээр бузарлалга;

= Байгал нуурай гү, али тэрэнэй хубиин байгууламжые (уһанай дулаан, хүйтэнэй, нюруугай хараалагдаһан хэмжээнһээ дээшээ гү, али доошоо хубилалга, Байгал нуурта шудхажа ородог голнуудай һабануудай хубилалга) хубилгалга;

= Байгал нуурые гү, али тэрэнэй хубиие, Байгал нуур соо, тэрээнтэй али болохоор холбоотой уһа голнууд, сөөрэмүүд соо Байгал нуурай олон хубиһаа бүридэһэн байгаали хамгаалгын ажал ябуулгатай, уһанай амита юртэмсые хэрэглэлгэтэй, үсхэбэрилгэтэй гү, али уларилда тааруулгатай холбоотой бузарлалга.

2. Байгалай байгаалиин дэбисхэр дээрэ ажахын шэнэ барилгануудые барилга, байһан барилгануудые һэльбэн шэнэнэлэлгэ тэдэ барилгануудай түсэблэлгын дансануудые гүрэнэй хиналта, шалгалтын зүбшөөл үгыгөөр хоригдоно. (Федеральна хуулиин 2006 оной декабриин 18-най 232-ФЗ дугаарай хэблэлдэ)

3. Байгаали хамгааалгын ажал ябуулгануудай түб бүһэлүүртэ хорюултай ажал ябуулганууд Россиин Федерациин Правительстваар нэрлэгдэжэ баталагдадаг.


7 статья. Байгал нуурай уһанай асуудалнуудаар тогтомол гурим


Байгал нуурай байгаалиин олон хубиһаа бүридэһэн гайхамшагта байдалые хамгаалха, ажахы эрхилэлгын ба бусад ажал ябуулгануудай муу нүлөө зайсуулха зорилготойгоор Байгал нуурай уһанай асуудалаар тогтомол гуримда иимэ эрилтэнүүд тогтоогдоно гэбэл:

= Байгалай уһые ехэ ба бага болгохо гурим уһанай жасые хэрэглэлгын ба хамгаалгын хубяар Россиин Федерациин хуули гаргалгаар тогтоогдоһон гүйсэдхэхы засагай федеральна зургаанаар тодорхойлогдодог; (Федеральна хуулиин 2004 оной августын 22-ой 122-ФЗ дугаарай хэблэлдэ)

= Байгал нуурай уһанай нюрууе Россиин Федерациин Правительствын тогтооһон дээдэ хэмжээнһээ дээшэ үргэлгэ ба доодо хэмжээнһээ доошо унагаалга хоригдоно.


8 статья. Эндэ бии болоод, эндээл амидардаг уһанай амитадые олзоборилгые, тиихэдэ эндэ бии болоод, эндээл ургадаг уһанай ургамалнуудые суглуулгые хамгаалгын онсо таланууд


Гансал Байгал нуурта дэлгэрэнги, Россиин Федерациин Улаан номдо оруулагдаһан уһанай амитад болон ургамалнуудһаа гадуур Байгалай омоли, хаб загаһан ба бусад уһанай амитадые, тиихэдэ уһанай ургамалнуудые (саашадаа – эндэ бии болоод, эндээл амидардаг уһанай амитад болон ургамалнууд) хамгаалхын түлөө Россиин Федерациин Правительстваар гү, али тэрээнэй түлөөлһэн гүйсэдхэхы засагай федеральна зургаанаар Байгалай омоли, хаб загаһа ба бусад эндэ бии болоод, эндээл амидардаг уһанай амитадые олзоборилжо болохо ба эндэ бии болоод, эндээл ургадаг уһанай ургамалнуудые суглуулжа болохо хэмжээнүүд, Байгалай омоли олзоборилгын болзорнууд, олзоборилгын зэр зэмсэгүүд, Байгалай хаб загаһа олзоборилгын болзорнууд, олзоборилгын зэр зэмсэгүүд, тиихэдэ эндэ бии боложо, эндээл ургадаг уһанай ургамалнуудые суглуулгын болзорнууд тодорхойлогдодог. (Федеральна хуулиин 2004 оной августын 22-ой 122-ФЗ дугаарай хэблэлдэ)

Байгалай омоли, хаб загаһа ба эндэ бии болоод, эндээл амидардаг уһанай амитадые олзоборилгые, тиихэдэ эндэ бии болоод, эндээл ургадаг уһанай ургамалнуудые суглуулгые хамгаалгын онсо таланууд Россиин Федерациин Правительстваар тогтоогдодог.


9 статья. Байгалай байгаалиин дэбисхэр дээрэ байгаали ашаглалгын заншалта газарнууд


1. Россиин Федерациин хуули гаргалгын тогтооһон гуримаар Байгалай байгаалиин дэбисхэр дээрэ байгаали ашаглалгын заншалта газарнууд тогтоогдодог.

2. Байгалай байгаалиин дэбисхэр дээрэ байгаали ашаглалгын заншалта газарнуудта газарай ба байгаалиин бусад баялигуулые ашаглахада гаража ерэдэг харилсаанууд тус Федеральна хуулиин ёһоор Россиин Федерациин хуули гаргалгаар гуримшуулагдадаг.


10 статья. Байгаали хамгааалгын ажал ябуулгын түб ба байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын хоорондын бүһэлүүрнүүдтэ газарай баялиг ашаглалгын онсо таланууд.


Байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын түб ба байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын хоорондын бүһэлүүрнүүдтэ эрхэтэдэй болон харюусалгата нюурнуудай газарай баялиг ашаглалга тус Федеральна хуулиин эрилтэнүүдые хараалан бэелүүлэгдэдэг.


11 статья. Байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын түб бүһэлүүртэ ой модоной үйлэдбэрилгын, харууһанай, хамгаалгын, ба модо тарилгын онсо таланууд. (Федеральна хуулиин 2007 оной октябриин 30-най 240-ФЗ дугаарай хэблэлдэ).


1. Байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын түб бүһэлүүртэ хорюултай гэбэл:

= гол үйлэдбэриин модо отололго;

= үмхирһэн, гэмтэһэн модо отолхоһоо ба ой харууһалхада заатагүй отологдохо ёһотой модо отололгоһоо бэшэ модо хуша ой соо отололго;

= ойн ажахы эрхилэлгэтэй холбоогүй зорилгоор хэрэглэхын түлөө нэгэдэхи бүлэгэй модотой ба модо ургадаггүй ойн жасын газарые хуряан абалга.

2. Ойн байгуулгада тон үнэтэ модонуудые һэргээн хүгжөөлгэ түрүү зэргэдэ гаргагдаха ёһотой.

3. Байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын түб бүһэлүүртэ ургадаг ой модоной олзоборилго, харууһан, хамгаалга ба тэндэ модо тарилга ойн хуули гаргалгын ёһоор бэелүүлэгдэдэг.


12 статья. Байгаали хамгаалгын ажал ябуулгануудай түб бүһэлүүртэ аяншалга ба амаралта эмхидхэлгэ


1. Байгаали хамгаалгын ажал ябуулгануудай түб бүһэлүүртэ аяншалга ба амаралта эмхидхэлгэ Байгаали хамгаалгын ажал ябуулгануудай түб бүһэлүүртэ байгаалиин оршон байдалда нүлөө үзүүлжэ болохо үйлэ хэрэгүүд эгээл бага хэмжээндэ бэелүүлэгдэхэ ёһотой.

2. Байгаали хамгаалгын ажал ябуулгануудай түб бүһэлүүртэ аяншалга ба амаралта эмхидхэлгын дүримүүд Буряад Республикын гүрэнэй засагай зургаануудаар, Эрхүү можын гүрэнэй засагай зургаануудаар баталагдадаг.


III бүлэг. БАЙГАЛ НУУРАЙ БАЙГААЛИИН ОЛОН ХУБИҺАА БҮРИДЭҺЭН ГАЙХАМШАГТА БАЙДАЛДА МУУ НҮЛӨӨ ҮЗҮҮЛЖЭ БОЛОХО ҮЙЛЭ ХЭРЭГҮҮДЭЙ ЭГЭЭ БАГА ХЭМЖЭЭН


13 статья. Байгал нуурай байгаалиин олон хубиһаа бүридэһэн гайхамшагта байдалда муу нүлөө үзүүлжэ болохо үйлэ хэрэгүүдэй эгээ бага хэмжээе тогтоохо гурим:


1. Байгалай байгаалиин дэбисхэртэ Байгал нуурай байгаалиин олон хубиһаа бүридэһэн гайхамшагта байдалда муу нүлөө үзүүлжэ болохо үйлэ хэрэгүүдэй эгээ бага хэмжээн тус Федеральна хуулиин ёһоор Россиин Федерациин хуули гаргалгын элирхэйлһэн гуримаар тогтоогдоно.

2. Байгалай байгаалиин дэбисхэртэ Байгал нуурай байгаалиин олон хубиһаа бүридэһэн гайхамшагта байдалда муу нүлөө үзүүлжэ болохо үйлэ хэрэгүүдэй эгээ бага хэмжээн ба тэрэниие элирхэйлхэ онол арганууд гүйсэдхэхы засагай зохихо Федеральна зургаануудаар баталагдадаг ба эрдэм шэнжэлгын үндэһэ баримталан һайжаруулагдадаг. (Федеральна хуулиин 2004 оной августын 22-ой 122-ФЗ дугаарай хэблэлдэ)

3. Байгал нуурай байгаалиин олон хубиһаа бүридэһэн гайхамшагта байдалда аюултай хорото бодосуудай, тэрэ тоодо онсо аюултай, ехэ аюултай, аюултай гэгдэдэг бодосуудай тоолоһон данса гүйсэдхэхы засагай Федеральна зургаануудай түлөөлэгшэдөөр баталагдадаг. (Федеральна хуулиин 2004 оной августын 22-ой 122-ФЗ дугаарай хэблэлдэ)


14 статья. Байгал нуурай байгаалиин олон хубиһаа бүридэһэн гайхамшагта байдалда муу нүлөө үзүүлжэ болохо Байгал руу ородог хорото бодосуудай, үйлэдбэриин хаядаһанай, тэдэниие хэрэглэлгын эгээ бага хэмжээн


1. Байгал нуурай байгаалиин олон хубиһаа бүридэһэн гайхамшагта байдалда муу нүлөө үзүүлжэ болохо Байгал руу ородог хорото бодосуудай, үйлэдбэриин хаядаһанай, тэдэниие хэрэглэлгын эгээ бага хэмжээн эрдэм шэнжэлгын дүнгүүдые хараалан, Россиин Федерациин хуули гаргалгын ёһоор тогтоогдодог, тиихэдээ Байгалай байгаалиин дайдын байдалые хараалан, жэл бүри хинагдан харагдажа байха ёһотой.

2. Ажахынуудай ба бусад объектнүүдэй онсо аюултай ба ехэ аюултай бодосуудай тоо Байгал нуурай байгаалиин олон хубиһаа бүридэһэн гайхамшагта байдалда багаали хамгаалгын ажал ябуулгын түб ба хоорондын бүһэлүүрнүүдтэ уһа абахада энээнһээ ехэ байжа болохогүй.

Дээрэ аюултай гэжэ тоологдодог бүхы бодосуудай холисонууд Байгал нуурай байгаалиин олон хубиһаа бүридэһэн гайхамшагта байдалай бүхы бүһэлүүрнүүдтэ бажа болохо холисын тооһоо дээшэ байжа болохогүй.


IҮ бүлэг. БАЙГАЛ НУУРЫЕ ХАМГААЛГЫН ТАЛААР ГҮРЭНЭЙ ГУРИМШУУЛГА


15 Статья. Байгал нуурые хамгаалгын талаар гүйсэдхэхы засагай Федеральна зургаанууд (Федеральна хуулиин 2004 оной августын 22-ой 122-ФЗ дугаарай хэблэлдэ)


Россиин Федерациин Правительство Байгал нуурые хамгаалгын талаар гүйсэдхэхы засагай Федеральна зургаануудые, тэдэнэй бэелүүлжэ байха зорилгонуудые, эрхэ түлөөлгые, тиихэдэ гүйсэдхэхы засагай зургаануудай хоорондоо ойлголсожо ажал ябуулгаяа зохилдуулгын албаниие элирхэйлдэг.


16 статья. Байгалай байгаалиин дайдын байгаалиин баялигуудые хамгаалгын ба ашаглалгын хамтадхагдаһан тобшо зурагууд


Байгалай байгаалиин дайдада ажахы эрхилэлгын ба бусад ажал ябуулгын Россиин Федерациин хуули гаргалгаар ба Россиин Федерациин нютаг можонуудай хуули гаргалгаар тогтоогдоһон гуримаар бэлэдхэгдэдэг ба баталагдадаг хамгаалгын ба ашаглалгын хамтадхагдаһан тобшо зурагууд болодог.


17 статья. Байгалай байгаалиин дайдада ажахын зүйлнүүдые байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын тодорхой баримтануудай дансада оруулалга


Байгалай байгаалиин дайдада ажахы эрхилэлгые ба бусад ажал ябуулгануудые бэелүүлдэг харюусалгата нюурнууд ажахын зүйлнүүдтэ байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын тодорхой баримтануудай дансатай байха ёһотой.

Байгалай байгаалиин дайдада ажахын зүйлнүүдэй байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын тодорхой баримтануудай дансые эрхилхэ онсо таланууд (Федеральна хуулиин 2004 оной августын 22-ой 122-ФЗ дугаарай хэблэлдэ)


18 статья. Байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын талаар аюултай ажахын объектнүүдые усадхалга гү, али шэглэлыень хубилгалга


Байгалай байгаалиин дэбисхэр дээрэ Байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын талаар аюултай ажахын объектнүүдые усадхалга гү, али шэглэлыень хубилгалга Россиин Федерациин хуули гаргалгын тогтооһон гуримаар ба болзорто бэелүүлэгдэдэг.


19 статья. Байгал нуурые хамгаалгаар байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын талаар Гүрэнэй хинамжа


Байгал нуурые хамгаалгаар байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын талаар Гүрэнэй хинамжа Байгал нуурые хамгаалгаар гүйсэдхэхы засагай федеральна ба залан хүтэлэлгын зургаануудаар, бусад байгаали хамгаалгын ажал ябуулгые хинамжын гүйсэдхэхы засагай түлөөлэлгэтэ федеральна зургаануудаар, тиихэдэ Буряад Республикын гүрэнэй засагай зургаануудаар, Эрхүү можын гүрэнэй засагай зургаануудаар, Усть-Ордагай Буряадай автономито тойрогой гүрэнэй засагай зургаануудаар бэелүүлэгдэдэг. (Федеральна хуулиин 2004 оной августын 22-ой 122-ФЗ дугаарай хэблэлдэ)


20 статья. Байгал нуурай байгаалиин олон хубиһаа бүридэһэн гайхамшагта байдалай байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын гүрэнэй адаглалта


Байгал нуурай байгаалиин олон хубиһаа бүридэһэн гайхамшагта байдалай байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын гүрэнэй адаглалта Байгал нуурые хамгаалгаар гүйсэдхэхы засагай федеральна ба залан хүтэлэлгын зургаанууд ба бусад гүйсэдхэхы засагай түлөөлэлгэтэ федеральна зургаанууд байгаали хамгаалгын ажал ябуулгын гүрэнэй адаглалтын олон хубиһаа бүридэһэн байдалай нэгэн соо бэелүүлдэг. (Федеральна хуулиин 2004 оной августын 22-ой 122-ФЗ дугаарай хэблэлдэ)


21 статья. Байгал нуурые хамгаалгын ажал ябуулгые мүнгөөр һомололго


1. Байгал нуурые хамгаалгын ажал ябуулгые мүнгөөр һомололго федеральна гаргаша ба орошын түсэбэй мүнгөөр ба Россиин Федерациин хуули гаргалгын ба Россиин Федерациин нютаг можонуудай хуули гаргалгын ёһоор бусад мүнгэ һомолхо арга боломжонуудаар бэелүүлэгдэдэг.

2. 2004. 08. 22. 122-ФЗ дугаарай Федеральна хуули хүсэнһөө буулгагдаа.


22 статья. Байгал нуурые хамгаалгын талаар тусхай зорилготой программанууд (Федеральна хуулиин 2004 оной августын 22-ой 122 ФЗ дугаарай хэблэлдэ) Байгал нуурые хамгаалгын талаар тусхай зорилготой программанууд Россиин Федерациин хуули гаргалгын тогтооһон гуримаар Россиин Федерациин Правительстваар байгуулагдадаг.


Россиин Федерациин нютаг можонууд Байгал нуурые хамгаалгын талаар захиргаанууд хоорондын тусхай зорилготой программануудай бэлэдхэлгэ ба нэбтэрүүлгэ бэелүүлдэг, тиихэдэ Байгал нуурые хамгаалгын талаар тусхай зорилготой федеральна программануудые бэлэдхэлгэ ба дүүргэлтэдэ хабаададаг.


23 статья. Байгал нуурые хамгаалгын талаар мэдээсэл


Россиин Федерациин хуули гаргалгын тогтооһон гуримаар эрхэтэдтэ ба харюусалгата нюурнуудта Байгал нуурые хамгаалгын талаар мэдээсэлдэ хандаха арга олгогдодог.


24 статья. Тус Федеральна хуули хазагайруулһанай түлөө харюусалга


Тус Федеральна хуули хазагайруулһан нюурнууд Россиин Федерациин эрхэтэнэй, захиргаанай, уголовно ба бусад хуули гаргалгануудай үндэһөөр харюусалгада хабаадуулагдаха


25 статья. Байгал нуурые хамгаалгын талаар Россиин Федерациин Уласхоорондын харилсаан


Байгал нуурые хамгаалгын талаар Россиин Федерациин Уласхоорондын харилсаан Россиин Федерациин Үндэһэн хууляар, Россиин Федерациин уласхоорондын хэлсээнүүдээр, федеральна хуулинуудаар ба Россиин Федерациин гуримшуулгын хуулита бусад актнуудаар гуримшуулагдадаг.


26 статья. Тус Федеральна хуулиин хүсэндөө оролго


1. Тус Федеральна хуули хэблэгдэһэн үдэрһөө хүсэндөө ороно

2. Россиин Федерациин гуримшуулгын хуулита актнууд тус Федеральна хуулида зохилдуулагдаха ёһотой.


Россиин Федерациин Президент

Б. ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль

1999 оной майн 1

№ 94-ФЗ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>