ҺЭЭР ШААХА

Үүсэеэ гаргахадаа буряадууд

Үлэмжэ наринаар һээрнүүдээ

Үе үеэрнь һалгаагаад,

Үлээжэ абадаг зантайхан.

Түрүүшын тогоондо һээрээ

Түргэн бусалгаад абажа,

Таатай зохид айлшандаа

Табаглаха зантайгша.

Һээр хүндэһэн айлшан

Һэлээхэн тэрэнээ арилгаад,

Һалгай гартаа баряад,

Һайса сохихо баруунаараа.

Толгойнь таһараад түргэнөөр

Тос гээд унашаха.

Томоотой айлшан миһэрээд.

Тонгойжо химынь шэртэхэ.

Шүрбэһэ шангатай хүнүүдые

Шүүрдэхэ урданай арга юм.

Һээр шаалганда тойроошод

Һэримжэтэй байдаг юм.


Аюша ДОНОЕВ<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>