УРЛАЛ

Хуша, нарһан модоной

Хуушан, шэнэ хабтагайгаар

Хубиин хайрсаг, абдарнуудые

Хуудамгүйгөөр харуулдаад,

Хаб байтар һалаабшаар

Хам барюулдаг урашуул

Хаа яа ушардаг хүдөөдэмнай.

Нюур таладань шэрээр

Нюуса олонтой угалзануудые

Нугалжа, залан гаргадаг

Нютагаймнай нарин урашуул лэ.

Зөөлэн сагаан модон дээр

Өөлэн, һиилүүр гаргагша

Зүрхэ, шадабари ехэтэй

Зүүдэеэ бэелүүлдэг урашуулнай.


Аюша ДОНОЕВ<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>