ДАРХА ХЭЛГЭ

Булад Жамбаловай хэһэн зүүдхэлэй гэрэл зураг

Хатуу хара түмэр

Халуун галда улайлгаад,

Хабатайгаар дабтажа,

Хамаг хэрэгсэл бүтээдэг

Түмэршэ хэрэгтэй байдаг лэ.

Түрын заһал мүнгөөр

Түнхижэ түргэн хэдэг.

Мүнгэшэ, алташа дархашуул

Мүнөөшье, урданьшье байгаа.

Һиихэ, бэһэлиг, бугааг дээрэ

Һиилэжэ угалза гаргадаг,

Уран, нарин дархашуул

Угаа залгаһан байдаг.

Арад зоной эрилтые

Алхаар тоншон бэелүүлдэг,

Алдар суута дархашуул

Арад соомнай олон лэ!


Аюша ДОНОЕВ


Гэрэл зураг: baikaltravel.ru


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>