БАРИЛДААН

Гэрэл зураг: transformsiberia.files.wordpress.com


Зунай зүлгэ ногоон дээр

Зураг шэнги дүхэригөөр

Зоной түрүү хүбүүднай

Золоо туршаад үзэдэг лэ.

Габшагай түргэн хүсэеэ

Гамгүй шадамараар хэрэглээд,

Гаһар томо зариманаа

Газардуулдаг ёһо бии.

Дотор гохо хэхэ,

Доогуур шурган орохо.

Дортобол ташаалха –

Долоон янзын оньһо

Үндэһэн буряад барилдаанда

Үзэгдэхэ даа хүсэдөөр,

Үбгэшүүлшье, омогорхон заримдаа,

Үхибүүдээр носолдохо үсэдөөр.

Гайтай юумэн гэхэдэ,

Газар һабардабал, һалаха

Гани хатуу гуримтай

Галаб сагай барилдаан.

Арсалан, заан бүхэшүүл

Арад соомнай олон даа.

Аза талаангаар заримдаа

Алдар соло ерэдэг даа.


Аюша ДОНОЕВ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>