НАЙМАН ГҮРЛӨӨ МИНАА

Зураг: Karen Donnelly

Найман һалаа һураар

Найдамтайгаар гүрэһэн

Нариихан габшуур минаа

Намаа шэнги сасагтай.

Утаһан шэнги һураар

Уран гартай эрэшүүлэй

Урда эртын сагуудһаа

Уяжа гүрэһэн ташуур лэ.

Минаа ташуур гээшэмнай

Морин хүлэгэй шэмэг юм.

Мохоо хүнүүд тэрээгээр

Мориёо шабхадажа зобоодог.

Хүлэг эрдэниин шэмэг гээд,

Хүнүүд ойлгохоёо яадаг юм.

Хулһан барюултай минаагаар

Хүлэгөө ташуурдажа болодоггүй!

Эмээлэй дэбһэнэй хойно

Элихэнээр зуралзаа ташуур –

Эмнигэй түргэн ябадалда

Эршэ оруулдаг минаа.


Аюша ДОНОЕВ

<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>