Гэрэл зураг: Наталья Уланова


АГНУУУРИ

Намарай ольбоной унахада,

Найдамтай нохойгоо дахуулаад,

Найрта, яараһан шэнгеэр,

Наартай ойлохо ангуушан.

Хэрмэ, булга хусуулжа,

Хэдэн хоног агнаад,

Хээрын хэшэгтэ хүртөөд,

Хэтэрэнгүй, бусаха зариман.

Саһанай оробол, заримдаа,

Саашалха, гахай намнаад,

Сагдуул шэрэнги модон соо

Шааяса хусаха нохойнууд.

Улайрхаһан ангуушан

Уһа гаратараа харайгаад,

Урдаа бодон харахадаа,

Урмашан буудаад алдахадаа,

Буянда хүртөөгүй ангуушан

Буугаа зэмэлжэ эхилхэ.

Бусажа гэртээ ерэхэдээ,

Буруухан зангаа харуулха.


Аюша Доноев


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>