УРИЛДААНАЙ МОРИ УНАХА

Гэрэл зураг: forum.asuultserver.com

Олон хоногто уяһан

Оодор хурдан мори

Омог ехэтэй эрэшүүл

Оложо зохид унаха.

Урилдаанай мори табиха

Урал зурлаа дээрэ

Угаа олон хүлэгүүд

Удаа дараалан сугларха.

Дохёо үгэхэтэй адли

Дороһоонь гүйлдэхэ морид.

Доошоо бүхыһэн жолоошон

Дортохогүйгөөр табилуулха.

Һаяхан гүйгөөшын эршэдэ

Һалхи зүһэн хиисхүүлхэ

Һанаа тэгшэ унаашан

Һалаад түрүүн ерэхэ.

Хурдан агтын нюрганһаа

Хуурангүй түрүүн ерэгшэ

Хуушанай моришо эрэ

Хуурай аялга шагнаха.


Аюша ДОНОЕВ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>