АЖАЛАЙ ҺАЙНДЭРНҮҮД БА ЁҺОЛОЛНУУД

Гэрэл зураг: Ван Сюэлинь

ХАБАР

• 5 хушуу малые түллэлгэ. Хабарай эхеэр.

• Мал эмнилгэ. 2 һарын 10-һаа.

• Хурьга эмнилгэ (хурьганай эмнеэ). 4 һарада.

• Аргалаа хэхэ, хатааһанаа түхэреэлүүлхэ, хоройлхо. 4 һарын һүүл.

• Залуу айл түрэлхидөө золгожо, хэшэгтэ хүртэнэ. Түрхэмүүдынь хониной, үхэрэй ууса басагандаа барина.

• Зуһаландаа зөөлгэ.

• Даага тамгалаан. 5 һарын 20-до.

• Адуунай дэлһэ хайшалалгын найр (тэмээнэй хөөбэри һамналга).

• Эмнигые һургаха заншал.

ЗУН

• Обоо тахилган. Монгол литээр 5 һарын 13-да.

• 100 гаран үхэртэй болоһон айлай найр.

• Бойног отололго.

• Нооһо хайшалалга.

• Хамуу угааха.

• Ямаа, адуу һэтэрлэхэ ёһо заншал.

• Халяар ба мангир дараха.

• Сагаан эдеэнэй дэлгэрэлгэ (уураг, айрагай найр хэжэ болоно).

• Үбһэ хадалга (үбһэ сабшалга).

• Хуралай тараал (монгол литээр 6 һарын 15-да).

• Эрын гурбан наадан.


НАМАР

• Һэеы гэрээ түхеэрэлгэ.

• Арһа элдэлгэ.

• Һамар сохилго.

• Жэмэс түүлгэ.

• Һэеы даралга.

• Шарга дархалалга.

• Үбэлжөөндөө зөөлгэ.

• Үүсэ хэлгэ (үхэр, хонин).

ҮБЭЛ

• Агнууриин хаһа, түрүүшын саһанай найр.

• Сагаалган.

• Һама хурал.

• Сагаалганай шэнын 15-да хуралай тараал.

• 12 һарын 22-то мэнгэ андалдаанай үдэр.

• Үбэлэй наадан (тэмээ урилдана, морин шаргаар урилдааха, эрын гурбан наадан, гуталай мүрысөөн).

• Үбэлэй гоё хубсаһа оёхо.


Бата БАЯРТУЕВ,
Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёолой эблэл


Гэрэл зураг: Ван Сюэлинь

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>