ШҮДЭР ТОМОХО

Элдэһэн зузаан арһанһаа

Эсхэжэ һур абаад,

Эршэлжэ тэрэнээ томоһоор

Эмнигтээ шүдэр бэлдэхэ

Эрэ хүнэй эрдэмэй

Эрхим нэгэниинь байһан юм.

Эдеэшэһэн арһаар альга

Энэл шүдэртэ хэхэ.

Хуһаар шагта зорожо,

Уяһан альгандаа һуулгаха,

Эрын бэлдэһэн шүдэр

Эмнигэй хүлые торгохо.

Эртын нэгэ дүршэл

Эдир нүхэдтэ хүрэнхэй.


Аюша ДОНОЕВ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>