ЭБЭР НОМЫН ХҮБШЭ ТАТАХА

Монгол угай хүнүүдэй

Молор һайхан заншал соо

Модон эбэр хоёроор

Монсойсо татаһан номо юм.

Эрын гурбан наада

Эхилдэг юм һомоор.

Эрхим һурша эрэ

Эршэлжэ номын хүбшэ

Бай буляалдаанай үедэ,

Баатар хүндэл, шандааһаяа

Бахим нэгэ шангалжа,

Баран зониие хүхеэхэ.

Эрэ түрэһэн урмандаа

Эрхим һурша гүүлээ һаа,

Энэ наһанайм баяр, гээд

Этигэхэ баһа ёһо бии.


Аюша ДОНОЕВ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>