ЭРЫН ЮҺЭН ЭРДЭМ

Гэрэл зураг: transformsiberia.files.wordpress.com

1. Нарин урлал

Уран гарай дүршэлөөр

Урлал бүтээл урлахадаа,

Ухаан бодолой хабаар

Ухамай дархалха гоёл.

Алта мүнгөөр, түмэрөөршье,

Модо шулуун, шабарааршье

Элдэб уран бүтээл урлажа,

Алтан гартай гүүлэхэ ёһол!


2. Агнуури

Анхан сагһаа буряадууд

Аба хайдагаар агнажа,

Ан гүрөөл олзолдог

Ажахын нэгэ һалбаритай һэн.

Агнууриин онол аргые

Абаһаа даган абаһан хүбүүн

Баабгай нэгэтэ олзолоод,

Баатар ангуушан гүүлэхэл.

3. Һур харбалга

Эрын гурбан нааданай

Эрхим нэгэ зүйлые –

Номо һурша харбалга –

Нима хүбүүн шэлэнхэй.

Эрхим мэргээр харбажа,

Эрхын шэди гарганхай.

Мүнөө һургуулиин чемпион,

Үшөө дэлхэйнхидэш һанаатай.

4. Моришо хаба

Зунай найрай үедэ

Зоной магтаал хүртэхөө

Урилдаанай мори унажа,

Урилдан ерэдэг хүбүүд бии.

Агта хүлэгэй орондо

Авто хүлэгые шэлэхэ

Түрүү техникын сагшье

Хүбүүдэй хаба туршанал.

5. Ташуур

Морин тоногой нэгэн -

Найман гүрлөө ташуур!

Арбан хурганай ураар

Аржытар гүрэһэн ташуур

Эдир хүбүүнэй хабын

Эршэдэһыень гэршэлнэл.

Тиибэшье техникын оньһые

Ташуурһааш өөрэгүй шудалнал.

6. Шүдэр

Элдүүреэ абаадүй арһаар

Эдирхэн шадалай хабаар

Эмниг мориной таһалшагүй

Эрхим шүдэр томожо,

Эрын эрдэм харуулха

Эртын заншал һайхан даа.

Харин мүнөө компьютераар

Хүбүүд хабаа харуулнал даа.

7. Һээр шаалга

Ехэшүүлэй һээр шаахые

Багашуул харан һурадаг.

Хухалха шадал дадалшьегүй һаа,

Хүбүүд туршаад лэ байдаг даа.

Тииһээр дүршэл ерэжэ,

Байһаар хүсэн нэмэжэ,

Амба һээрые хухалха

Арга хүсэ олодог лэ.

8. Дархалга

Түмэр түдэгын шанарые

Түгэс мэдэхэ боложо,

Хүүдинсэ соо хүнхинэсэ

Хүбүүд дархалжа һурана.

Элдэб станогтошье һуража,

Элдэб бүтээл хэнэшьел даа.

Дарханай ажал элдэб даа,

Дуратайгаа шэлэхэ дуран.

9. Барилдаан

Багаһаа хойшо барилдажа,

Бүхэ зониие һажааһаар,

Арга мэхэдэ һуража,

Абарга бүхэ болохоор

Аһан шадалаараа оролдоод,

Унан бодон барилдаад,

Урагшаа эрмэлзэһэн хүбүүн

Үнэндөө абарга болохол даа.


Эрдэни ДУГАРОВ


Гэрэл зураг: transformsiberia.files.wordpress.com


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>